دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنیای پیرامون ما می باشد. به مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی ، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف بشری ، از روش علمی بهره گیری گردد، (ایران نژاد پاریزی، 1378،84). مانند ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدفها ، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد، (خاکی ،1379 ،52).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تحقیقاتی همانند این همواره محقق به دنبال آن می باشد که با مطالعه نمونه‌ای کوچک که البته معرّف جامعه‌ی مورد مطالعه می‌باشد، نتایج بدست آمده از نمونه را به کل جامعه تعمیم دهد. محقق داده‌های بدست‌آمده در فرایند پژوهش را با بهره گیری از شاخص‌هایی مانند میانگین و میانه توصیف می‌نماید. اما واضح می باشد که در اکثر تحقیقات محقق امکان دسترسی یا مطالعه کل اعضای جامعه را ندارد، لذا آن چیز که که او را در فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها یاری می کند روش‌ها و تکنیک‌های آمار استنباطی می‌باشند.

در این فصل پس از اظهار روش پژوهش ، مطالعه جامعه ، نمونه و روش سنجش اعتبار پرسشنامه ها و آزمون های آماری مورد بهره گیری مطرح می گردد.

2-3- روش پژوهش

به گونه کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن دو ملاک تقسیم نمود. الف) هدف پژوهش و  ب)نحوه گردآوری داده ها.  بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. هدف پژوهش همبستگی عبارت می باشد، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعۀ همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می گردد بین آنها ارتباط هست.  این روش علی الخصوص در شرایطی مفید می باشد که هدف آن کشف رابطۀ متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده می باشد(سرمد و همکاران،1389،78).

تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می گردد :

1)  مطالعۀ همبستگی دو متغیری

2) تحلیل رگرسیون[1]

3)  تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

پژوهش حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین تجربی روابط میان سرمایه فکری و بازارگرایی می باشد، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

[1]– Regression analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:  شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

  • شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه مشتری (ارتباط ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی