دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان در دو غالب کلی تقسیم بندی و ارائه نمود. نخست نتایج مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخگویان و دوم اطلاعات حاصل از داده های خام گردآوری شده پیرامون فرضیه های پژوهش. ویژگیهای عمومی جامعه آماری مورد پژوهش با بهره گیری از روشهای آمار توصیفی به صورت زیر بوده می باشد:

79 نفر از کل نمونه آماری مورد پژوهش مرد بوده اند که  76 در صد پاسخگویان را تشکیل داده اند و تنها  24 در صد پاسخگویان زن بوده اند.

همچنین 28  درصد کارکنان بصورت رسمی در دانشکده فعالیت می نمایند و 70 درصد افراد نیز به صورت قراردادی مشغول کارند. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 31-40  سال می باشد که شامل 57 نفر می باشد و گروه سنی کمتر از 30 سال کمترین فراوانی را با تعداد 20 نفر به خود اختصاص داده می باشد.

به لحاظ سطح تحصیلات، بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشد که شامل64 نفر می باشد و افرادی که مدرک تحصیلی آنها فوق لیسانس می باشد کمترین فراوانی را با تعداد 4  نفر به خود اختصاص داده می باشد.

نتایج نشان داد ، تفاوت معنی داری بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس جنسیت در خصوص عوامل مؤثر در بهسازی نیروی انسانی وجود ندارد، همچنین تحصیلات و سن پاسخگویان تاثیر در بهسازی نیروی انسانی ندارد اما وضعیت استخدامی از نوع قراردادی بر بهسازی نیروی انسانی تاثیردارد.

نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد:

فرضیه اصلی)

ارزیابی عملکردبر بهسازی نیروی انسانی دانشکده شهید رجائی کاشان تاثیر دارد.

نتایج آزمون آماری نشان داد ارزیابی عملکرد 56% توان پیش بینی متغیر وابسته(بهسازی) را دارد.و با در نظر داشتن سطح معناداری در سطح 99 درصد فرضیه اصلی پژوهش تایید شده می باشد.نتیجه این پژوهش با تحقیقات عبدالله زاده(1387)، فتح ابادی(1382)، ضابط(1389)،ممی زاده(1389) همخوانی دارد. عبدالله زاده و فتح آبادی در پژوهش خود نتیجه گرفتند که ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی تاثیر دارد.ضابط نیز در پژوهش خود نتیجه گرفت ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر انگیزش، رضایت، گرایش به آموزش و ماندگاری کارکنان تاثیر دارد. ممی زاده در مطالعه تاثیر غنی سازی شغل بر بهبود عملکرد کارکنان(بهسازی) به مطالعه ای مشابه با پژوهش حاضرپرداخته می باشد. تمرکز این پژوهش بر شناسائی تاثیر غنی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟