دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت عملکرد[1]

صاحبنظران مدیریت منابع انسانی در سال‌های اخیر مدیریت عملکرد را جانشین ارزیابی عملکرد نموده‌اند که البته در درون فلسفه مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین اندازه شایستگی و لیاقت، قابلیت ارتقاء و ترفیع نیز مقصود می گردد.

-مدیریت عملکرد عبارت‌ می باشد از فرآیندی استراتژیک و یکپارچه در جهت بهبود مستمر عملکرد و توسعه توانایی‌های کارکنان و ایجاد فضای کار تیمی و دسته‌جمعی که نهایتاً منجر به تعالی سازمان می گردد(آرمسترانگ،192:2002).

در بسیاری از موارد، مدیریت عملکرد تصریح به عملکرد سازمان دارد. در مواردی هم مفاهیم برنامه‌ریزی برای آینده، تعیین مأموریت، طراحی استراتژی و تعیین اهداف را تحت پوشش قرار می‌دهد.

همچنین این اصطلاح مفهوم سنجش اندازه دستیابی به اهداف اظهار شده را شامل می گردد.

در بهترین حالت، مدیریت عملکرد به افراد یا تیم‌های کوچک دلالت می کند. این اصطلاح، برنامه‌ریزی برای شخص یا گروه را دربر می‌گیرد. این برنامه‌ها به عنوان بخشی از برنامه کلان سازمانی می‌باشند. در مدیریت عملکرد توسعه افراد یا گروه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

لازم به تبیین می باشد که ابزار اصلی مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد می باشد با این تفاوت که هدف این اقدام بهسازی و توسعه منابع انسانی می باشد و نه صرفاً ارزیابی به مقصود کنترل عملکرد.

مدیریت عملکرد شامل مراحل ذیل می باشد:

o          برنامه‌ریزی عملکرد

o          پرورش

o          سرپرستی کارکنان

o          بازنگری عملکرد

o          انجام فعالیت‌های اصلاحی و تطبیقی دو جانبه از طریق بازخور دو جانبه (آرمستردانگ،68:1385).

[1] . Performance Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟