دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :    

باتوجه به موضوع ،مطالعه ادبیات پژوهش به دو بخش کلی تقسیم می گردد .بخش اول مربوط به بازگرایی ومبانی نظری و پژوهشی آن وبخش دوم مربوط به سرمایه فکری می باشد.

در بخش اول مطالعه ادبیات پژوهش مربوط به بازارگرایی با در نظر داشتن اظهار مسئله ارائه شده و جهت داشتن چهارچوبی کاربرده، متدولوژی بهره گیری می کنیم که راج (Raaij,Erikm.van) ، جهت مطالعه ادبیات پژوهش مربوط به بازگرایی بهره گیری کرده می باشد .در متدولوژی اوجهت مطالعه ادبیات پژوهش بازارگرایی چهاردسته کلی از تحقیقات شناسایی شده اند که هرکدام پاسخگوی یک مسئله بوده اند.در دسته ی اول بعضی از تحقیقات به تعریف سازه ی پژوهش که بازارگرایی باشد ،پرداخته اند.پس دراین بخش تمرکز بروی تفهیم و تعریف سازه بوده ودر این ادبیات به این پرسش پاسخ داده شده می باشد :بازارگرایی چیست؟ (Van Raaij & Stoelherst ,2008,p.1266)  در دسته دوم به مسئله ی اندازه گیری پرداخته می گردد.دراینجا تمرکز بروی توسعه وساخت مقیاس ها می‌باشد .این ادبیات به این موضوع می پردازد که چگونه سازه ی بازارگرایی رامی توان عملیاتی وسنجش نمود (Van Raaij & Stoelherst ,2008,p.1266) .  در دسته سوم موضوع مدل های مفهومی دررابطه بابازارگرایی جای می گیرد . در اینجا تمرکز عمده بروی علت ومعلول های بازارگرایی می باشد .دراین ادبیات با پیش نیاز ها وپیامد ها ونتایج بازارگرایی وهمچنین با متغیرهای تعدیل کننده یا میانجی سروکارداریم(Van Raaij & Stoelherst ,2008,p.1266) . دردسته ی چهارم به مسئله پیاده سازی پرداخته می گردد .دراینجا تمرکزبرروی اقدامات مدیریتی جهت پیاده سازی بازارگرایی می باشد .دراین ادبیات پاسخگوی این مسئله می باشد :

شرکت ها چگونه می توانند بیشتر بازارگرا شوند؟(Van Raaij & Stoelherst ,2008,p.1266)

دربخش دوم نیز بحث سرمایه فکری ،مدلها ونظریات مربوط به آن ونیز ارتباط تاثیر آن باسایر مولفه های مربوطه ونیز نحوه اندازه گیری آن مطرح می گردد

بخش اول :ادبیات مرتبط با بازارگرایی

2-2- مروری بربازارگرایی:

مفهوم بازارگرایی از فلسفه مدیریتی که به «مفهوم بازاریابی»[1] مشهوربود،ریشه گرفته می باشد .این فلسفه سنگ بنای رشته ی بازاریابی بوده می باشد ؛ همانطوری که پیتردراکربازاریابی را بدینگونه معرفی می نماید:«نظاره ی کلیت یک تجارت را از نقطه نظر نتایج نهایی اش که این نتایج نهایی همان مشتریان می باشند»[2] وهمچنین اظهار می‌دارد که :«تنها یک تعریف از مقصود یک تجارت هست:خلق مشتری »[3]. در طول سالیان مختلف تئوری پیش فرض بازاریابی شرکت‌ها، فلسفه‌ی بازاریابی بوده می باشد ومحققان بدنبال اثبات ارتباط سطوح متفاوت عملکرد شرکت بادر درجات مختلف بازارگرایی بوده اند،(Hurley & Hult,1998) (Jawirski & kohli,1996) (slater & narver,Marketorientation and  Learning organization,1995) (wren,1997).  این ایده ی مرتبط بودن سطوح مختلف عملکردد باسطوح مختلف بازارگرایی شرکت ها ،چندین نسل از مدیران شرکت ها را تحت تاثیر قرارداده می باشد وتا به امروز یکی از تاثیر گذارترین مفاهیم بازاریابی بوده می باشد .بالین حال هیچ گونه تحقیقات رسمی تا زمان «بازخوانی» آکادمیک این مفهوم انجام نگرفته بود.

[1] Marketing  concept

[2] Market – based

[3] Market-Driven

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:  شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

  • شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه مشتری (ارتباط ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی