دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

تاثیرات زیست محیطی:

از دیدگاه زیست محیطی ، پخش ایمن هنگامی اتفاق می افتد که مواد رها شده کاملاً در درون مرز فیزیکی واحد صنعتی باشند . اگر مواد رها شده را نتوانیم در این مرز فیزیکی کنترل کنیم آنگاه نشتی مواد خطرناک منجر به آلودگی زیست محیطی خواهد گردید . آلودگی آب های زیرزمینی نیز به عنوان یک نشتی فراتر از مرزهای فیزیکی در نظر گرفته می گردد .

3-1-2-1-2-4 تاثیرات خسارت مالی ناشی از توقف تولید:

تاثیرات خسارت مالی ناشی از توقف تولید با بهره گیری از پیامدهای حوادث آتش سوزی واکاوی می گردد .لذا نتایج مربوط به واکاوی خسارت مالی ناشی از توقف تولید همانند نتایج حوادث اتش سوزی می باشد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

3-1-2-1-3 کاربرد مدل های تاثیر برای تخمین پیامدها:

دو مرحله اول درمحاسبه پیامدهای از کارافتادگی مربوط به پیش بینی رفتارهای نشتی بر اساس پدیده های فیزیکی می باشد . مرحله سوم عبارت می باشد از تبدیل رفتارها به پیامدها برای تخمین پیامدهای یک رفتار نشتی از مدل های تاثیر که معیارهای تاثیر نیز نامیده می شوند ، بهره گیری می گردد .

در RBI از دو نوع معیار تاثیر برای تخمین پیامدهای یک نتیجه نشتی بهره گیری می کنیم : مدل تاثیر مستقیم و مدل حداقل انحراف از مقدار میانگین ( probit) . مدل های تاثیر مستقیم برای پیامدهای آتش سوزی وقفه های تجاری محیط زیست بهره گیری می گردد. در حالی که برای تخمین پیامدهای ناشی از سمیت از مدل حداقل انحراف از مدار میانگین بهره گیری می گردد .

مدل تاثیر مستقیم از یک راهکار قبول / رد  برای پیش بینی پیامدهای یک رفتار بهره گیری می کند . در این مدل فرض می گردد که اگر رفتار یک نشتی زیر حد بحرانی از قبل تعریف شده باشد آنگاه هیچ پیامدی در بر نخواهد داشت . این مدل همچنین برای هر رفتاری که بالاتر از حد بحرانی قرار دارد فقط یک تاثیر در نظر میگیرد . این شیوه بسیار تقریبی می باشد زیرا در واقع طیف وسیعی از تاثیرات  برای یک دامنه از رفتار  نظاره می گردد .

مدل حداقل انحراف از مقدار میانگین یا Probit( که شکل کوتاه Probability Unit به معنی واحد احتمال می باشد ) یک روش آماری برای ازریابی پیامدهاست. در این روش برای متغیری که یک نتیجه احتمالی توصیف شده توسط توزیع نرمال دارد، یک ارتباط عمومی وابسته به زمان تعریف می گردد . Probit دارای مقدار میانگین 5 و واریانس 1 می باشد.[11]

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک