دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای ارزیابی عملکرد سازمان

برای ارزیابی عملکرد در سازمانها روش های متفاوتی هست که تعدادی از این روش ها مستقل بوده و صرفاَ جهت سنجش عملکرد مورد بهره گیری قرار میگیرند و بعضی از این روشها نیز به عنوان بخشی از یک سیستم جامع مدیریت عملکرد قرار می گیرند.

مهمترین این روش ها و سیستم ها عبارتند از:

1- مدیریت بر مبنای هدف[1]

این روش در سال 1954 توسط پیتر دراکر در کتاب تمرین مدریت ارائه گردید و مقصود آن می باشد که سازمان  با تمامی موجودیت و توان عملیاتی خود، کوشش می ‌کند تا به آن دست یابد. اهداف پیش از هر گونه اقدامی بایستی به وضوح تعیین، تفهیم و اعلام گردد. اهداف با هدایت کردن کوشش کارکنان به سمت یک نقطه معین جهت حرکت سازمان را مشخص می کنند. اگر اهداف سازمان شفاف و قابل درک باشند، می توان براساس آن استانداردهای مشخصی را  برای ارزیابی عملکرد سازمان وضع نمود. برای همین، اهداف را بایستی کمّیت بندی نمود.

2- سازمان بین المللی استاندارد[2]

استانداردهای مدیریت کیفیت به صورت امروزی در آمریکا پایه گذاری گردید و اولین استاندارد مکتوب مدیریت کیفیت بوسیله ارتش آمریکا برای اطمینان یافتن از کیفیت کالاها و تجهیزات مورد نیاز ارتش در سال 1959 تدوین گردید با تدوین مجدد این استانداردها در سال 2000 و ضمن تغییرات گسترده مجموعه استانداردهای ۹۰۰۰ ISO به صورت محور اصلی تضمین کیفیت درآمده و این موضوع نه فقط در معدودی از کشورها بلکه در بیش از ۷۰ کشور جهان مورد توجه و بهره گیری قرار گرفته می باشد.

مجموعه استانداردهای مزبور از دو جنبه زیر دارای شرایط خاصی شده اند:

الف: تضمین قابلیت رقابت و شرکت در مناقصات و مزایده ها و تضمین آینده برای سازمان یا شرکتهایی که موفق  به اخذ گواهینامه آن شده اند.

ب: نظام ایزو به چگونگی مدیریت فرآیندهای موثر بر کیفیت پرداخته و بر اندازه گیری کارایی و اثربخشی فرآیندها تأکید بسیار دارد.

3- نظام مدیریت هوشین

نظام مدیریت هوشین، نظامی برای ارایه چشم انداز و اهداف سازمان به روش های عملی و قابل سنجش می باشد. مدیریت هوشین در دهه دوم سال 1960 توسط تعدادی از شرکت های ژاپنی به کار رفته گردید و در اوایل دهه 1970 به شکل رسمی و گسترده ای مطرح گردید. این روش به مسئله همسو سازی و همراستا کردن فعالیتهای تمام کارکنان در سطح سازمان می پردازد به نحوی که نه تنها به اهداف کلیدی دست یابند بلکه از قابلیت واکنش پذیری سریعی نیز در محیط کسب وکار برخوردار شوند. علاوه بر آن کلیه مدیران و رهبران را بصورت مشارکت فراگیر در برنامه ریزی درگیر می نماید. پس مدیریت هوشین روشی می باشد که برای تدوین استراتژی سازمان بهره گیری می گردد.

4- مدیریت کیفیت فراگیر[3]

مدیریت کیفیت فراگیر TQM به عنوان یک توجه و فلسفه می باشد که براساس آن، مفهوم کیفیت و جلب رضایت مشتری در همه جای سازمان جاری می گردد و با بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای آماری موارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مدیریت کیفیت فراگیر خواستار دگرگونی روش مدیریت سنتی می باشد. این مدیریت در نظر دارد مسئولیت، اختیار و توان تصمیم گیری را در همه رده ها و بخش ها به وجودآورد. غربی ها اعتقاد دارند، واژه کنترل از یک بارِ معنایی تلخ برخوردار می باشد، یادآور دیدگاه بازرسی انبوه می باشد که این طرز فکر می خواهد آن را حذف کند و همین گونه از آن مفهومی استنباط می گردد که جنبه مثبتی ندارد، زیرا این مواظبت تنها شامل فرآورده نیست بلکه کارکنان را دربر میگیرد. به همین دلیل غربی ها بیشتر از واژه TQM بهره گیری می کنند.

از آنجا که این توجه بر بهبود مستمر کیفیت تاکید دارد، اخیراَ واژه بهبود کیفیت فراگیرنیز رایج شده می باشد. در بعضی از شرکت ها از واژه کیفیت مشتری محوری که نشان دهنده تآکید بر انگیزه بخش بودن کالا یا خدمت برای مشتری می باشد، بهره گیری می گردد.

5- مدیریت براساس ارزش ها[4]

در سال 1986 پرای گوگین استلال  نمود که برای درک رفتارهای پیچیده سیستمها و پدیده های پویا بایستی آنها را از نظر ارزشی تحلیل نمود. در مدیریت بر مبنای ارزش، همه طرح ها، تصمیمات و عملیات در سازمان براساس ارزش ها هدایت و رهبری میشوند. در نظر داشتن این نکته ضروریست که این سازمان ها نیستند که مدیریت براساس ارزش ها را مؤثر می سازند بلکه این کار کارکنان می باشد که این تأثیر را ایجاد می کند. به بیانی دیگر دلیل اینکه مدیریت براساس ارزش ها مؤثر واقع گردد آن می باشد که تعیین ارزش ها و اقدام براساس آنها یک اقدام انسانی می باشد.

اولین گام در به کارگیری مدیریت براساس ارزش ها در یک سازمان، پذیرش خالصانه فلسفه آن به وسیله عموم می باشد، کارکنان بایستی ایمان بیاورند که MBV از جالب ترین موضوعات برای سازمان و گروه های سهامداران کلیدی در طی زمان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Management by objective

[2] . International standard organization

[3] . Total quality management

[4] . Management by Values

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟