دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

.ضرورت و اهمّیت ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم‌افزایی[1] ایجاد می کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی گردد. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات کوشش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از اندازه اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آن چیز که درمورد آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام اظهار نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درمورد موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. اگر این طور نباشد آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هیچگاه به مرحله بلوغ نخواهد رسید». علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور می باشد. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد می باشد و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری می باشد و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد(کریمی،32:1385).

همچنین صاحبنظران و محققین عقیده دارند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی می باشد و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل می باشد. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می گردد و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی می باشد.ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می کند:

1-  با پیگیری اندازه پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می گردد که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آمده‌اند یا خیر.

2-  با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می گردد آیا سیاستها به گونه صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.

3-  ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت بایستی توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر می‌سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می کند.

4-  ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیری های مدیریتی خواهد بود. زیرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری های مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

هر تلاشی که به مقصود دستیابی به موفقیت صورت می‌گیرد بایستی دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی بایستی بر آگهی فرآیندی باشد که چرخه عملکرد[2] نامیده می گردد. هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی بایستی از اندازه‌گیری عملکرد و بعُد ارزیابی عملکرد شروع نماید. چرخه عملکرد شامل:

1- اندازه‌گیری عملکرد 2-  ارزیابی عملکرد 3- برنامه‌ریزی بهبود عملکرد 4- بهبود عملکرد

پس می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر یک سازمان می‌خواهد از عملکرد خوبی برخوردار باشد بایستی کارکردش را مورد ارزیابی قرار دهد(صانعی،25:1387).

[1] . Synergy

[2] . Performance cycle

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟