دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه هوشمندی بازاراز نظر کوهلی وجاورسکی 1990:

بازارگرایی خلق هوشمندی بازارمرتبط با نیازهای جاری وآتی مشتریان ،انتشاراین هوشمندی دردرون وبین واحدها وپاسخگویی کل سازمان به این هوشمندی دردرون وبین واحدها وپاسخگویی کل سازمان به این هوشمندی می باشد که درکل گستره سازمان جریان دارد، (Kohli & Jaworsky, 1990, p. 6).

تعریف دیگر بازارگرایی توسط کوهلی و جاورسکی (1990) ارائه گردید که بصورت گسترده ای مورد بهره گیری‌ی پژوهشگران بازاریابی قرارگرفته می باشد. این تعریف مبتنی برسه عنصر کلیدی زیز می باشد :

  • تولید هوشمندی
  • توزیع هوشمندی
  • پاسخگویی به هوشمندی

کوهلی وجاورسکی (1990) با تمرکز بر فعالیت های بازاریابی خاص، عملیاتی کردن ایده ی بازاریابی را تسهیل کردند. رشته تحقیقات آنها از سال 1990 به این دو بصورت گسترده ای انتشاریافته می باشد. بعنوان مثال کوهلی وجاورسکی (1990) براین باورند که بازارگرایی با کسب هوشمندی نسبت به بازارآغاز می گردد.اما هوشمندی بازار فراتراز نیازها وترجیحات اظهار شده مشتریان می باشد وشرکت بایستی بتواند نیازها وخواسته های مشتریان رادر حاقل زمان ممکن نسبت به رقبا شناسایی نماید .براین مقصود بایستی اعمال رقبا بصورت دقیق مطالعه شده ،اقداماتی که رقبا به جهت تشخیص نیازهای مشتریان و تجزیه وتحلیل محیط ونیروهای حاصل درآن همچون قوانین ومقررات دولتی ،تکنولوژی ،مسائل محیطی وفرهنگی و…غیرانجام می دهند ، شناسایی گردد. دراین مسیر ، کوهلی وجاورسکی علاوه برنیازهای جاری مشتریان برای شناسایی نیازهای آتی آنان نیز برنامه ریزی کرده ودرنهایت براین اعتقاد هستند که سازمانها بایستی نیازهاوخواسته های آتی مشتریان خود را پیش بینی کنند زیرا که ساله طول خواهد کشید که شرکت برای پاسخگویی وارضای این نیازها محصولات مناسبی را تولید وعرضه نماید.براساس تلاشی که آنها جهت تعریف سازه یمفهومی بازارگرایی انجام می دهند، تولید هوشمندی اولین عنصر بنیادی بازارگرایی می باشد. جهت تولید هوشمندی ازمکانیزم های برنامه ریزی شده، دوره ای رسمی وهمچنین غیر دوره ای غیررسمی بهره گیری می گردد که عبارتند از مطالعه های میدانی مشتریان ،جلسات وملاقات ومباحثه بامشتریان درگروه های کانونی وشرکای تجاری ،تجزیه وتحلیل گزارش‌های فروش ،تحقیقات رسمی بازارشناسی و….یکی دیگر از خصوصیات سازمان های بازارگرا این می باشد که تولید وایجاد هوشمندی منحصربه بخش بازاریابی نیست وهمه ی دوایر وبخش ها از پژوهش وتوسعه گرفته تا تولید ومالی بایستی جهت کسب هوشمندی مشارکت داشته ونسبت به بازار ومشتریان بصورت فعالانه دقت نظر داشته و همچنین اطلاعات حاصل از مشتری ها ورقبا رادربین تمام دوایر و بخش ها توزیع وپخش نماید .طبق نظر کوهلی و جاورسکی 1990 با این کار عنصر دوم بازارگرایی یا توزیع هوشمندی عملیاتی می گردد و سازمان قابلیت سازگاری با نیازهای بازار و مشتریان را پیدا می ‌کند. به بیانی دیگر سازمان با توزیع این اطلاعات در بین تمام بخش ها موجب می گردد که این اطلاعات بتواند مبنای اقدام همه ی کارکنان سازمان قرار گیرد. از این رو بخشی از توانایی سازمان برای پاسخگویی به نیازهای بازار متکی به توانمندی سازمان در انتشار و اشاعه ی هوشمندی بازار را در همه ی واحد‌های عملیاتی می باشد. اشاعه ی هوشمندی بازار ، بدلیل اینکه مبنای مشترک و متناسب برای اقدامات متناسب واحدهای مختلف سازمان را فراهم می آورد ،بسیار مهم وحیاتی می باشد، (Kohli & Jaworsky, 1990, p. 6). عنصر سوم بازارگرایی پاسخگویی به هوشمندی بازار می باشد که تکمیل کننده دوبخش پیشین می باشد .واقعیت این می باشد که بدون پاسخگویی به هوشمندی بازارحضورووجود دو عنصر قبلی بلا بهره گیری بوده وتنها هزینه زاست .این تنها به معنای در نظر داشتن پاسخگویی به هوشمندی بازارنیست وحاوی مضمون  توان پاسخگویی به نیازهای بازار ومشتریان نیز می باشد.براساس نظرکوهلی وجاورسکی 1990، تمام بخش ها بایستی پاسخگوی نیازهای مشتری و بازار باشند؛ به این شکل که بازارهای هف مناسب انتخاب ،محصولات متناسب طراحی وتولید شده واین محصولات به شکلی شایسته ودرخور تبلیغ وتوزیع گردد ،وهمه ی این فعالیت ها بایستی در نهایت منجر به پاسخگویی نیازهای فعلی وپیش بینی شده ی بازار ومشتریان گردد، (Kohli & Jaworsky, 1990, p. 6).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:  شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

  • شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه مشتری (ارتباط ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی