دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

.  تعاریف و مفاهیم

بازرسی

فرایندی می باشد که با بهره گیری از آن می توان مکانیزم های نقص(خرابی) را شناسایی،پایش و انداره گیری نمود. بهره گیری صحیح از بازرسی ها، توانایی کاربر را در پیش بینی مکانیزم های تخریب و نرخ آنها بهبود می بخشد. سپس می توان اعمال تخفیف دهنده (تعمیر، تعویض، تغییرات و غیره) را برنامه ریزی کرده و آنها را قبل از تاریخ پیش بینی شده ازکارافتادگی، انجام داد. کاهش عدم قطعیت و افزایش قابلیت پیش بینی از طریق بازرسی، مستقیما باعث کاهش احتمال از کار افتادگی و در نتیجه کاهش ریسک خواهد گردید.

 

ریسک

ترکیب احتمالی وقوع بعضی از حوادث در طی یک بازه زمانی مورد نظر و پیامد های (معمولا منفی) مربوط به حادثه می باشد. به عبارت ریاضی، ریسک را می توان از معادله زیر محاسبه نمود:

ریسک = پیامد x احتمال

 

مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک پس از طبقه بندی تجهیزات و با در نظر داشتن حد آستانه ریسک انجام می گردد. ممکن می باشد برای ریسک هایی که قابل پذیرش تشخیص داده می شوند، هیچ فعالیت تخفیف دهنده ریسک و یا هر اقدام اضافه دیگری لازم نباشد. برای ریسک هایی که غیر قابل پذیرش تشخیص داده می شوند  و در نتیجه به اعمال تخفیف دهنده ریسک احتیاج دارند.

 

بازرسی بر مبنای ریسک[1]

ابزاری مدیریتی جهت تشخیص و اولویت بندی ریسک های مربوط به سیستم های تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک های محاسبه شده می باشد. در واقع بهره گیری از انالیز ریسک جهت مدیریت برنامه های بازرسی تجهیزات صنعتی می باشد.

 

 

 

 

احتمال وقوع از کار افتادگی[2]

احتمال وقوع خرابی در بازرسی بر مبنای ریسک که در این پژوهش به روش کیفی ارزیابی شده عبارت می باشد ازتخمین احتمال یک یا چند مکانیزم تخریب می باشد که نتیجه آن اتلاف محتویات[3]  می باشد. در این ارزیابی تمامی مکانیزمهای تخریب که دستگاه نسبت به آنها حساس می باشد مورد توجه قرار می گیرند.

بطور کلی احتمال وقوع خرابی با در نظر گرفتن دو فاکتور ذیل تعیین می گردد:

1- مکانیزمهای تخریب و نرخ آنها که نتیجه محیط کاری (داخلی و خارجی) دستگاه می باشد.

2- مؤثر بودن برنامه بازرسی[4]  برای تعیین و پایش مکانیزمهای تخریب (با هدف تعویض یا تعمیر قبل از آسیب).

 

پیامد وقوع ازکار افتادگی[5]

پیامد وقوع ازکارافتادگی، پیش بینی نتیجه یک تخریب در دستگاههای مورد ارزیابی می باشد. ارزیابی این فاکتور بصورت کمی انجام گردیده که سه فاکتور اصلی ایمنی[6]، آلودگی[7] و تولید[8] در محاسبه آن تاثیر گذار می باشند.

[1] Risk Base Inspection (RBI)

[2] Likelihood of Failure

[3] Loss of Containment

[4] Effectiveness of the Inspection Program

[5] Consequence of Failure

[6] Safety

[7] Pollution

[8] Production

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک