دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش:

حسابداری منابع انسانی:

فلام هولتز حسابداری سرمایه‌ای منابع انسانی را  حسابداری افراد به عنوان یکی از منابع سازمان تعریف می کند. این شامل اندازه گیری هزینه‌های انتخاب، استخدام، حق‌الزحمه، آموزش و توسعه دارایی‌های انسانی می باشد که به سازمان تحمیل می گردد. همچنین شامل اندازه گیری ارزش اقتصادی افراد یک سازمان نیز می گردد. (Okpala, Chidi, 2010, p66).

در این پژوهش مقصود از حسابداری منابع انسانی بر اساس تعریف نظری بوده و با مولفه هایی مانند؛ به دست دادن اطلاعات مورد نیاز درمورد بهای تمام شده و ارزش بشر ها را به عنوان دارایی سازمان، بازگشت  هزینه هایی که سبب افزایش کارآیی پرسنل می­گردد و فوائدی بعدی  برای سازمان، شفاف و منطقی شدن نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان، سنجش تاثیر منابع انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان و مقایسه هزینه یک کارمند ا با منافع حاصل از خدمات همان کارمندو … تعریف شده می باشد.

مدیریت منابع انسانی: بخشی از قلمرو مدیریت می باشد و شامل طرح­ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و عملیات استخدامی، بهینه سازی و نگهداری و بکارگماری صحیح منابع انسانی، جهت دستیابی به اهداف کارکنان، سازمان و جامعه می باشد.

آگاهی و شناخت از سیستم: آگاهی و شناخت از سیستم حسابداری منابع انسانی شامل مولفه های آگاهی از  اهداف، آگاهی از مزایای سیستم و آگاهی از  به کار گیری سیستم حسابداری منابع انسانی می­باشد.

نیروی انسانی متخصص: در این پژوهش نیروی انسانی متخصص شامل  کادر مالی آشنا به سیستم حسابداری منابع، افراد مجرب و متخصص در این زمینه می­باشد.

طرفداری دولت:  با مواردی شامل تخصیص اعتبار کافی از جانب دولت برای اجرای سیستم، طرفداری دولت از اجرای سیستم والزام دولت به اجرای سیستم می­باشد.

نرم افزار های مناسب: این مولفه با گویه هایی شامل وجود، دسترسی و به روز شدن نرم افزار های مناسب  برای اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.