دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل سینک و تاتل (1989)

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتل» می باشد. در این مدل ، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به تبیین زیر می باشد:

1- تاثیر که عبارت می باشد از «انجام کارهای درست ، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در اقدام تاثیر با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجیهای مورد انتظار معرفی می گردد.

2- کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» می باشد و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می گردد.

3- کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت ، آن را از شش جنبه مختلف مطالعه و اندازه گیری می کنند.

4- بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده می باشد.

5- کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.

6- نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد می باشد.

7- سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی می باشد.

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده می باشد ، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود این، این مدل دارای یکسری محدودیتهای اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر می باشد توجهی نمی گردد . همچنین محدودیت دیگر مدل بی توجهی به مشتریان سازمان می باشد.

8- ماتریس عملکرد (1989)

«کیگان» در سال 1989 ماتریس عملکرد را معرفی نمود. نقطه قوت این مدل آن می باشد که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می دهد. اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و عیان روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟