دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش نیازهای (مقدمات[1]) بازارگرایی:

علاوه بر نتایج ،واسطه ها وتعدیل کننده ها، پیش نیازهای بازارگرایی نیز مورد توجه و پژوهش قرارگرفته می باشد. این پیش نیازها مخصوصا از دیدگاه پیاده سازی بسیار جالب توجه می باشند، زیرا نحوه توسعه و تحول سازمان بسوی بازارگرایی در اظهار می دارند،(Kennedy, Goolsby, & Arnould, 2003).  بایستی  بین مقدمات و پیش نیازهای  بازار خارجی همچون عوامل محیطی که پذیرش و انطباق بازارگرایی را در سازمان تشویق و پیش نیازهای داخلی همچون عوامل داخل سازمانی که پذیرش مفهوم بازارگرایی را امکان پذیر می سازند، فرق قایل شده پیش نیازهای خارجی که درادبیات پژوهش مطرح شده اند، عبارتند ازپویای بازارورشد رقابت (Avlonitis & Gounaris, 1999) (Kohli & Jaworsky, 1990) (Pelham & Wilson, 1996)  کوهلی وجاورسکی 1990 اظهار که در محیط های با ثبات ، اصلاحات مختصری در آمیزه ی بازاریابی مورد نیاز می باشد و سطح پایینی از بازار گرایی لازم می باشد به علاوه هر چه شدت رقابت کمتر باشد ، احتمال بیشتری هست که شرکتی با سطح پایینی از بازارگرایی بتواند جان سالم به در برد، (Get away with (Pelham & Wilson, 1996, p. 31). پیش نیازهای داخلی متعددی برای بازارگرایی مطرح و مورد مطالعه تجربی قرارگرفته می باشد. روکرت 1992سه فرآیند سازمانی را بعنوان تقویت کننده بازارگرایی شناسایی نمود. 1. گزینش واستخدام افرادی مشتری گرا 2. آموزش های بازارگرایی 3. سیستم های پاداش وجبران خدمات بازارگرا . هرسه این فرآیندها با بازارگرای  ارتباط ی مثبت داشتند.

جاورسکی وکوهلی 1993هشت پیش نیاز را پیشنهاد نمودند: (Jaworski & Kohli, 1993)

  1. تاکید مدیریت ارشد بازارگرایی            2. سطح رسمیت
  2. ناسازگاری مدیریت ارشد باخطر پذیری[2]      4. سطح تمرکز
  3. تعرض های بین بخشی        6. سطح بخش بخش شدن سازمان[3]
  4. اتصال و همبستگی[4] های بین بخشی

اتکا بر عوامل بازار محوربرای ارزیابی های کارکنان و پاداش ها درمطالعه ی جاورسکی وکوهلی 1993همه ی این بصورت تجربی تایید نگردید و مشخص گردید که عوامل تاکید مدیریت ارشد بر بازارگرایی ،تضادهای بین بخشی، و اتصال و همبستگی های بین بخشی و سیستم های پاداش مهمترین پیش نیازهای ، واتصال و همبستگی های بین بخشی بازارگرایی می باشند. مطالعه ی فرا تحلیلی کیرکا و همکاران  2005 اهمیت تأثیر این سه پیش نیاز را تایید می کند. ومشاهده گردید که اثرات منفی رسمیت بر سر راه بازارگرایی ضعیف می باشد به نظر می رسد که استراتژی ها همان گونه که پلهام و ویلسون 1996 به آن تصریح دارند، به عنوان پیش نیازی با نقشی ویژه اقدام می کنند زیرا که استراتژی آنچنان رفتارهای بازارگرایی راممکن نمی سازد اما استراتژی های خاص (همچون استراتژی فرق) این چنین رفتارهایی را ایجاب می کند،(Homburg, Krohmer, & Workman, 2004). دراین حالت ،استراتژی ها بعنوان پیش  نیازی خارجی اقدام می کنند که نیازی به پذیرش رفتارهای بازارگرایی بیشتررا افزایش می دهد، (van Raaij & Stoelhorst, 2008).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به عنوان پیش نیازی با نقشی ویژه اقدام می کنند زیرا که استراتژی آنچنان رفتارهای بازارگرایی راممکن نمی سازد اما استراتژی های خاص (همچون استراتژی فرق) این چنین رفتارهایی را ایجاب می کند. دراین حالت ،استراتژی ها بعنوان پیش نیازی خارجی اقدام می کنند که نیاز به پذیرش رفتارهای بازارگرایی بیشتررا افزایش می دهد، (van Raaij & Stoelhorst, 2008).

[1] Antecedent

[2] Top management risk aversion

[3] Degree of departmentalization

[4] Connectedness

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:  شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

  • شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه مشتری (ارتباط ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی