دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین فرایند واحد الفین

فرایند واحد الفین یا C2 Cracker شرکت پلیمر آریاساسول با ظرفیت تبدیل سالیانه  1267000 تن گاز اتان و تولید 1 میلیون تن اتیلن در سال یکی از بزرگترین واحدهای تولید اتیلن جهان می باشد. خوراک اولیه ی آن از گاز اتان تولید شده در واحد استحصال اتان شرکت پتروشیمی پارس تأمین خواهد گردید. طراحی مهندسی و تجهیزات توسط مشارکت نارگان ایران، تکنیپ فرانسه و پیمانکار (مشارکت ناورود، استیم، تی ای جی، ICEE، فریمکو ویکان فولاد) انجام گرفته می باشد. بخش عمده محصولات برای صادرات برنامه ریزی گردیده می باشد و بخش دیگر آن خوراک واحدهای MD/HDPE و LDPE و بخش دیگر آن خوراک مجتمع الفین دهم می باشد، مراحل نصب و راه اندازی آن با توان نیروهای جوان و مجرب شرکت پلیمر آریا ساسول و مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی با همکاری پتروشیمی تبریز صورت گرفته می باشد.

گاز اتان بعنوان خوراک از واحد بالا دستی ( شرکت پتروشیمی پارس ) با اتان برگشتی از بخش سرد واحد مخلوط می گردد. برای تنظیم دمای عملیات ، خوراک ورودی پیش‌گرم شده و به هدر کوره ها برای تقسیم میان کوره‌ها فرستاده می گردد واکنش اصلی تبدیل اتان به اتیلن در کوره های واحد و بصورت پیرولیز حرارتی صورت گرفته و مابقی بخشهای واحد اکثرا برای جداسازی و خالص سازی محصولات و مواد تولیدی و نیز تامین بخار و دیگر تاسیسات جانبی واحد بکار میروند. ] 3 [

پیرولیز با وجود اینکه پدیده بسیار پیچیده ای می باشد امّا به عنوان قالبی اصلی برای هیدروژن‌زدایی و جداسازی پیوندهای C-C به رادیکالهای آلی به کار می‌رود. این دو واکنش ماهیتاً گرماگیر می باشند. پس برای ادامه یافتن واکنش گرمای مورد نیاز بایستی فراهم گردد.

در دماهای بالا هیدروکربنها، ناپایدار شده و مواد به هیدروژن، متان، الفین‌ها و آروماتیک‌ها تجزیه می شوند. همچنین در دماهای بالاتر دی‌الفین‌ها و آروماتیک‌ها شکل می‌گیرند که تحت این شرایط پایدار هستند. پس نه تنها الفین‌های سبک‌تر مانند اتیلن و پروپیلن بلکه آروماتیک‌های میعان شده سنگین‌تر و قیر نیز تولید می گردد.

مکانیسم واکنش بر اساس تشکیل رادیکالها از طریق مکانیسم زنجیراست که باعث تولید الفین‌ها از هیدروکربنها  می گردد. برای تبیین بیشتر پیرولیز اتان را در مراحل زیر نشان داده‌ایم:‌

2-1)

این واکنش آغازی می باشد؛ شکافتن پیوندهای کربن کربن با تشکیل دو رادیکال

2-2)

این واکنش انتقال یا جداسازی هیدروژن می باشد. یک رادیکال با یک مولکول خوراک ترکیب می گردد و رادیکال جدیدی را توسط جدا ساختن اتم هیدروژن شکل می‌دهد.

2-3)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

این واکنش انتشار می باشد. رادیکال توسط شکل‌گیری یک مولکول الفین پایدار می گردد و یک رادیکال هیدروژن تولید می کند.

 

 

نتیجه کلی مرحله (b3+a3) می گردد:

2-4)

که در واقع واکنش اصلی پیرولیز اتان می باشد. در مراحل پایانی، متان و هیدروکربنهای سنگین‌تر مانند بوتان تشکیل می شوند.

برای بهبود پیشرفت واکنش به سمت تولید محصول مطلوب ، فشار درون تیوبهای کوره بایستی پایین باشد زیرا در فشارهای بالاتر شرایط به نفع واکنشهای ثانویه می‌باشد. به مقصود پایین نگه داشتن فشار جزیی هیدروکربن، بخار آب رقیق‌ساز (Dilution Steam) به گاز ورودی به کوره ها اضافه می گردد.

تبدیل خوراک به اتیلن به عنوان محصول مطلوب، با دما افزایش می‌یابد. امّا در این طریقه محدودیت هست. در دمای بالا، واکنش‌های ثانویه به وجود می‌آید که در آن الفین‌های سبک واکنش داده ، متان و همچنین ترکیبات آلی حلقوی و سنگین شکل می‌گیرند. این امر باعث کاهش بازدهی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک