دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مدل مقایسه‌ای[1]) دیوید گاست

چارچوب مفهومی ارایه‌شده که توسط دیوید گاست[2](1992)و کمی بعدتر در(1997)مطرح گردید، بر این مبنا استوار می باشد که مجموعه‌ای از فعالیت‌های منسجم مدیریت منابع انسانی (Purcell, 1999)، به عملکرد عالی فردی و سازمانی منجر خواهد گردید. این مدل، تفاوت مهم مدیریت منابع انسانی از مدیریت کارکنان را مورد طرفداری قرار می‌دهد و اظهار می کند که استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، از قبیل متمایزسازی، نوآوری، تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه، به فعالیت‌هایی همچون آموزش، ارزشیابی، انتخاب، پاداش‌دهی، طرّاحی مشاغل، مشارکت بهتر و امنیت منتهی به دستاوردهای با کیفیت‌تر، تعهّد و انعطاف‌پذیری منجر خواهد گردید. به‌دنبال‌آن، بر عملکرد، اثرگذار خواهد بود که بهره‌وری افزایش خواهد پیدا نمود، نوآوری حاصل می گردد و غیبت‌ها کاهش خواهند پیدا نمود، جابجایی نیروی کار کم خواهد گردید، تعارض‌ها یا شکایت‌های مشتری نیز تقلیل خواهد پیدا نمود. پیامدهای مالی این کار، سودآوری و بازگشت سرمایه می باشد. در مجموع، این مدل پیشنهاد می کند که اگر اَهرُم‌های کلیدی سمت راست به‌گونه‌صحیح مورد بهره گیری قرار گیرند، پس، چهار دستاورد کلیدی نشان‌داده‌شده در مدل، می‌توانند به دستاوردهای سازمانی ارایه‌شده در سمت چپ مدل ختم شوند که عوامل رهبری، فرهنگ و استراتژی نیز حاضر هستند و سیستم منابع انسانی را حفظ و پایدار نگه می‌دارند (Guest, 1992, 1997).نمودار شماره سه، مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست را به تصویر می‌کشد

[1]. Comparative Model

[2]. David Guest

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.