دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

3 واکاوی ریسک :

واکاوی ریسک بر  اساس تکنیک سطح  II ، با تعیین دسته بندی احتمال و پیامد و قرار دادن آنها در ماتریس 5×5 انجام می پذیرد . مناطق گوناگون ماتریس بادسته بندی ریسک ‹‹ زیاد›› ، ‹‹ متوسط زیاد››  ، ‹‹متوسط›› و ‹‹ کم›› مشخص گردیده اند.

 

  • دلیل ارائه متدلوژی بکار رفته در این پژوهش:

– این متد بصورت نیمه کمی(یا نیمه کیفی) ارائه شده می باشد که بر اساس تجارب متخصصین این حوزه تنظیم گردیده و پیچیدگی های متد کمی و غیر قابل اطمینان بودن متد کیفی را ندارد.

– در API 581, 2000 برای محاسبه احتمال ازکارافتادگی از شش فاکتور اصلی بهره گیری شده که یکی از این فاکتور ها به نام فاکتور تجهیزات[1] برای این پروژه کاربردی نبوده زیرا مرتبط با حالت کلان محاسبه ریسک در مقیاس بین واحدی یا بین سازمانی می باشد و در مقیاس بین تجهیزی در این پروژه بی اثر بوده می باشد.. این نقیصه باعث گردید که فاکتور جایگزینی به نام فاکتور عمرباقی مانده[2]  طراحی و بهره گیری گردد. دلیل اصلی بهره گیری از چنین فاکتوری عدم وجود آن در این استاندارد بوده می باشد. خاطر نشان می گردد که فاکتور عمر باقی مانده در محاسبه احتمال ازکارافتادگی کاربرد داشته و این کمک را به ما می کند که ارتباط بین کاهش عمرباقی مانده و  افزایش ریسک لحاظ گردد.

– این متد بصورت تلفیقی از احتمال خرابی تجهیزات از استاندارد  API 581و پیامد خرابی تجهیزات از دستور العمل ساسول آفریقای جنوبی تهیه گردیده که مختص واحد های فرایندی الفین با محدوده دما و فشار خاص می باشد.

– اجرای این متد در واحد های فرایندی دارای هزینه کمتری درمقایسه با نرم افزارهای موجود در بازار که با متدهای دیگر کار می کنند به لحاظ کاربرد،نیروی انسانی و سرویس و نگهداری می باشد.

– با در نظر داشتن اهمیت و نیاز مبرم به اجرای سیستم مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک در واحد های فرایندی حساس مانند پتروشیمی ها و همچنین تحریم های موجود بایستی دستورالعمل اجرایی آن بومی و قابل دسترس باشد.

 

3-3 ارائه(روش کار) متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسک بکار گرفته شده در صنعت مورد مطالعه

3-3-1 فلوچارت معرفی روش بکار گرفته شده جهت مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(نمودار 3-1) گردش کار RBI

[1] Equipment Factor

[2] Remaining Life Factor

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک