دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

.قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی:

سنجش تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در حوزه علوم رفتاری

قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش دانشکده شهید رجائی کاشان

قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی مقطعی از اسفند92 تا شهریور93

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8.تعریف واژه های پژوهش

ارزیابی عملکرد: فرآیندی استراتژیک و یکپارچه می باشد که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمانها کار می کنند و با توسعه قابلیت های فردی و گروهی ، موفقیت پایدار سازمانها را فراهم می نماید (آرمسترانگ ، 1385).

اهداف ارزیابی:به مقصود بکارگیری حداکثر بهره وری از طریق شناسایی و سرمایه گذاری روی نقاط قوت کارکنان(رسولی،1392).

معیار ارزیابی:آگاهی کارکنان از از تبیین وظایف محوله و آگاهی از نتایج ارزیابی های قبلی و احتمالی به اطلاع آنها برسد(همان،ص209).

افراد ارزیاب:کسانی که مسئولیت ارزیابی را به عهده دارند،که در اکثر سازمانها توسط مدیرت یا سرپرست مستقیم کارمند انجام می شود.(رسولی،1390)

انگیزش:شناخت و رفع نیازها،شناخت و قدردانی ازکارکنان، احساس تعلق به کار، حس اهمیت شغل، حساسیت وتعهد فرد به کار(ضابط،67:1389).

خلاقیت:ارائه و بکارگیری روشهای جدید، گرایش به تغییر، کشف واستفاده استعدادهای فردی، بهبود روش(محمدنژاد،1388).

رضایت:احساس آرامش،شایسته سالاری،خشنودی کارکنان،عدم ابهام در تأثیر،وجهه و اعتبار شغل انجام کار(ضابط،67:1389).

گرایش به آموزش:برنامه ریزی آموزشی،بهره گیری بهینه ازآموزش، کسب مهارت جدید، شناخت نقاط ضعف و قوت(ضابط،67:1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟