دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

.مزایای ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد یک اقدام رسمی می باشد که برای تمام کارکنان و ستاد اجرایی، با لحاظ کردن مشارکت آنان در جهت رشد سازمان، انجام می گردد. هدف، اندازه‌گیری عملکرد کلی یک کارمند در یک دوره زمانی، معمولاً یک ساله توسط سرپرست مستقیم به مقصود دادن بازخور به کارکنان و کمک به مدیریت می‌باشد. ارزیابی عملکرد صرفاً سنجش عملکرد افراد نیست بلکه مزایای بسیار دیگری نیز دارد. مزایای یک سیستم ارزیابی موفق را به صورت زیر می‌توان دسته‌بندی نمود(کیذوری،1388):

الف) برای ارزیابی‌شونده

1)  درک بهتر از تأثیر خود در سازمان: چه چیزی مورد انتظار می باشد و چه نیازهایی برای تحقق آن انتظارات هست.

2)  درک شفاف از نقاط قوت و ضعف خود به مقصود توسعه خویش در یک تأثیر اجرایی بهتر در آینده

3) افزایش انگیزه، رضایت شغلی و عزت نفس

4) فرصت برای بحث در مورد معضلات کار و اینکه چگونه می‌توان آنها را برطرف نمود.

5)فرصت برای بحث در مورد امیدها و آرزوها و هرگونه ارشاد، طرفداری یا آموزشی که برای تحقق این آرزوها لازم بوده می باشد.

6) بهبود روابط کاری با رؤسا

ب) برای مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) تشخیص عوامل اجرایی و غیراجرایی و توسعه آنان به سوی عملکرد بهتر

2) فرصت آماده کردن کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت‌های بالاتر

3)تشخیص نیازها توسعه‌ای و آموزشی

4)ایجاد ایده‌های نو برای بهبود

5)تشخیص بهتر پتانسیل افراد و فرموله کردن طرح‌های شغلی

ج) برای سازمان

1)  بهبود عملکرد از مجرای سازمان

2) خلق یک فرهنگ بهبود و موفقیت مستمر

3) انتقال این پیام که افراد در سازمان ارزشمند هستند.

مزایای ذکر گردیده در بالا تنها هنگامی محقق خواهند گردید که ارزیابی عملکرد به عنوان یک فرآیند مدیریتی تلقی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟