دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی‌های حسابداری منابع انسانی :

الف) یک سیستم حسابداری می باشد برای شناسایی منابع انسانی موجود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) ثبت سرمایه گذاری‌های انجام شده در منابع انسانی .

ج) اندازه گیری هزینه‌ها و منافع ایجاد شده .

د) ثبت تغییرات منابع انسانی که در یک دوره زمانی رخ داده می باشد .

ه) ارائه اطلاعات به طرف‌های ذینفع از طریق صورت‌های مالی. (Vatasoiu, Comescu, et al, 2009)

ریپول و لاباتو تبیین دادند به دو دلیل منابع انسانی بایستی در حسابداری گنجانده گردد. اول اینکه افراد منابع ارزشمندی برای یک شرکت هستند تا وقتی خدماتی که ارائه می‌دهند قابل اندازه گیری باشد.  دوم، ارزش یک فرد به عنوان یک منبع بستگی به نحوه‌ی انجام کار او دارد. پس سبک مدیریت نیز ارزش منابع انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. (Alam, Kanti, 2010) این امر مستلزم درک مدیریت ارشد سازمان از لزوم قدردانی از تأثیر مهمی می باشد که منابع انسانی در سازمان اعمال می‌کنند. پس مدیریت ارشد می‌تواند از فرایند(حسابداری منابع انسانی)HRA طرفداری کند. مطالعات اولیه HRA بر این نکته تأکید داشتند که در این زمینه به تحقیقات بعدی نیاز می‌باشد و پژوهشگران بایستی کار را از این قسمت شروع کنند یا ادامه دهند. همان‌گونه که فلامهولتز، ساکمن، بالن و هوآ تصریح کرده بودند، در سال‌های بعد نیز مطالعات حوزه HRA ادامه پیدا نمود. بعضی از تحقیقات بسیار جالب اهمیت سازماندهی اندازه گیری در فرآیند HRA را رسمیت بخشید، طوری که خودشان را اندازه گیری نمایند. (Flamholtz, Narasimhan, et al, 2004)

2-2-6 – تأثیر حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها :

با در نظر داشتن اهمیت روزافزون سرمایه انسانی1 در کل اقتصاد، درک عمیقی نیز از تأثیر حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها به وجود آمده می باشد. مهم‌ترین و اولین تأثیر حسابداران منابع انسانی در سازمان‌های امروزی این می باشد که در تأثیر مشاورین نیروی انسانی به مدیران کمک کنند. در زمانی نه چندان دور متخصصین پرسنلی در سازمان‌ها مسئول اموری مثل استخدام2، آموزش، ترفیع3، طرح‌های حقوق و دستمزد، اداره و روابط کارکنان بودند. این تأثیر سنتی در فرآیندی تکاملی به سرعت متحول گردید و به مجموعه‌ای از مسئولیت های ادراکی و استراتژیکی گسترده تبدیل گردید. یکی از تأثیر‌های عیان حسابدار منابع انسانی ارائه نظر مشورتی به مدیریت در مورد موضوعات متنوعی می باشد که در زمینه منابع انسانی هست. این توصیه‌ها و مشاوره‌ها می‌تواند در مورد چگونگی ایجاد فرهنگ سازمانی برای بهره گیری بهینه از منابع انسانی باشد. و یا پاسخ به بسیاری از سوالاتی که برای مدیریت سازمان در مورد منابع انسانی به وجود می‌آید. سوالاتی از این قبیل :

1- Human Capital

2- Recruitment

3- Promotion

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.