دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1–1- مقدمه. 2

1–2-  اظهار مسأله. 4

1–3- ضرورت انجام پژوهش. 5

1-4- اهداف پژوهش. 7

1-5- سوالات پژوهش. 7

1–5- قلمرو پژوهش. 8

1-5-1-قلمرو موضوعی. 8

1-5-2-قلمرو مکانی .. 8

1-5-3-قلمرو زمانی .. 8

1-6- مدل مفهومی پژوهش. 8

1-7- واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.. 12

2-1-بخش اول: مدیریت منابع انسانی. 14

2-1-1- تعریف و مفهوم  مدیریت منابع انسانی. 15

2-1-2 – ظهور مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 16

2-1-3 -اهداف مدیریت منابع انسانی .. 18

2-1-3-1 -اهداف مدیریت منابع انسانی در ارتباط با سازمان .. 19

2-1-3-2-اهداف مدیریت منابع انسانی در ارتباط با سهامداران و سرمایه گذاران .. 19

2-1-3-3-اهداف مدیریت منابع انسانی در ارتباط با مشتریان .. 20

2-1-3-4-اهداف مدیریت منابع انسانی در ارتباط با کارکنان .. 20

2-1-4 -ارتباط مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی    20

2-1-5 – مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 21

2-2- بخش دوم : حسابداری منابع انسانی. 33

2-2-1 تاریخچه حسابداری منابع انسانی. 33

2-2-2- مفهوم حسابداری منابع انسانی. 39

2-2-3- حسابداری منابع انسانی و هزینه‌های نیروی انسانی. 42

2-2-3-1- هزینه‌های اولیه .. 42

2-2-3-2 -هزینه‌های جایگزینی. 43

2-2-4- اهداف حسابداری منابع انسانی .. 45

2-2-5 – ویژگی‌های حسابداری منابع انسانی .. 47

2-2-6 – تأثیر حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها .. 48

2-2-7 – مدل‌های اندازه گیری  حسابداری منابع انسانی .. 51

2-2-8-کاربردهای حسابداری منابع انسانی. 56

2-2-8-1 -کاربرد حسابداری منابع انسانی در فرایند مدیریت منابع انسانی.. 56

2-2-9 – علت های توسعه حسابداری منابع انسانی .. 66

2-2-9-1 – سطح  کلان. 66

2-2-9-2 – سطح خرد. 66

2-2-10- مزایای حسابداری منابع انسانی. 67

2-2-11- نظریات محققان  در زمینه حسابداری منابع انسانی .. 71

2-2-12- نیروی انسانی به عنوان دارایی .. 74

2-2-13- ساختار اقتصادی ایران. 77

2-2-14 – موانع استقرار  حسابداری منابع انسانی. 79

2-3- بخش سوم: پیشینه پژوهش. 82

2-3-1 – تحقیقات داخلی. 82

2-3-2- تحقیقات خارج از ایران. 83

2-4- آشنایی با سازمان مورد مطالعه. 86

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه .. 91

3-2- روش پژوهش. 92

3-3- جامعه آماری. 92

3-4- نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 92

3-5- روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌های پژوهش. 93

3-6- روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری. 94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 97

4-2- آمار توصیفی. 99

4-2-1- جنسیت. 100

4-2- سابقه کار .. 101

4-2-3- تحصیلات. 102

4-3- آمار استنباطی. 103

4-3-1-آزمون فرضیه اول. 103

4-3-3-آزمون فرضیه دوم. 104

4-3-4- آزمون فرضیه سوم. 105

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3-5- آزمون فرضیه چهارم. 106

4-3-6- آزمون فرضیه پنجم. 107

4-3-7- آزمون فرضیه ششم. 108

4-4- نتایج حاصل از رگرسیون متغیرهای پژوهش. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه. 112

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی. 113

5-2-2- نتایج حاصل از آمار استنباطی. 113

5-2-3- نتایج حاصل از رگرسیون. 116

5-3- پیشنهادات. 117

5-4- معضلات و محدودیت های پژوهش .. 120

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی. 121

منابع و مآخذ .. 122

الف) منابع فارسی.. 122

ب) منابع انگلیسی.. 125

پیوست‌ها.. 129

چکیده انگلیسی. 137

فهرست جداول

عنوان                                                   صفحه

جدول (3-1) پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر استقرارسیستم حسابداری منابع انسانی.. 96

جدول (3-2) پایایی پرسشنامه پرسشنامه حسابداری منابع انسانی   96

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. 100

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 101

جدول(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات. 102

جدول( 4-4) ماتریس همبستگی بین آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی و  استقرار سیستم.. 103

جدول (4-5) ماتریس همبستگی بین نیروی انسانی متخصص و  استقرار حسابداری  منابع انسانی.. 104

جدول (4-6) ماتریس همبستگی بین طرفداری دولت و  استقرار حسابداری منابع انسانی.. 105

جدول (4-7) ماتریس همبستگی  بین نرم افزارهای مناسب و استقرار حسابداری منابع انسانی.. 106

جدول (4-8) ماتریس همبستگی بین در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.. 107

جدول (4-9) ماتریس همبستگی بین طرفداری مدیران ارشد و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.. 108

جدول(4-10) اختصار رگرسیون. 110

جدول( 4-11) واکاوی واریانس رگرسیون. 110

جدول(4-12) ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون. 111

 


فهرست نمودارها

عنوان                                                   صفحه

نمودار (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. 100

نمودار (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 101

نمودار(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات. 102

 


فهرست شکل‌ها

عنوان                                                   صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش. 8

شکل 2-1 سیستم منابع انسانی و مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد.. 22

شکل 2-2- مدل مدیریت منابع انسانی میشیگان. 24

شکل 2-3 مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست (مدل مقایسه‌ای).. 25

شکل 2-4- مدل منتخب مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 28

شکل 2-5- چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین   29

شکل 2-6- مدل عوامل مؤثر بر استراتژی‌ها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی.. 31

شکل 2-7- چرخه منابع انسانی ویلسون. 32

شکل 2-8- مدل عمومی سیستم حسابداری منابع انسانی…. 46

شکل 2-9-تأثیر حسابداری منابع انسانی. 51

شکل 2-10  الگوی داده – ستاده سیستم مدیریت منابع انسانی   57

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.