دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

  • روش کمی:

واکاوی کمی ریسک روشی نظام یافته می باشد که انجام آن نیازمند وجود اطلاعاتی درمورد طراحی، تاسسیسات، انجام عملیات،قابلیت اعتماد قطعات، فعالیت های انسانی، پیشرفت فیزیکی حوادث، و پیامد های پنهان زیست محیطی و سلامتی ممکن می باشد.

واکاوی کمی ریسک از مدل های منطقی ترسیم کننده ترکیب حوادثی که می توانند باعث وقوع سوانح و حوادث شدید شوند و همچنین مدل های فیزیکی ترسیم کننده نحوه پیشرفت حوادث و انتقال مواد خطرناک به محیط زیست، بهره گیری می کند. مدل ها به روش احتمالاتی ارزشیابی می شوند تا هر دو دید کمی و کیفی درمورد سطح ریسک را ارائه داده و بخش هایی از طراحی، ساخت و عملیات که بیشترین اهمیت را از لحاظ ریسک دارند، مشخص گردند. واکاوی کمی ریسک از لحاظ عمق واکاوی و جمع آوری بسیار جزئی داده ها، از روش واکاوی کیفی تمیز داده می گردد. مدل های منطقی واکاوی کمی ریسک عموما از درخت های حوادث و درخت های خطا تشکیل شده اند. درخت های حوادث، حوادث آغازگر و ترکیب از کار افتادگی و عملکرد صحیح سیستم را نشان می دهد، در حالی که درخت های خطا چگونگی وقوع ازکارافتادگی های سیستم که در درخت های حوادث نشان داده شده اند را ترسیم می کنند. این مدل ها واکاوی می شوند تا تخمینی از احتمال هر سلسله حوادث به دست آید. نتایجی که با بهره گیری از این روش بدست آمده اند عموما به صورت اعداد ریسک نشان داده می شوند (مثلا، هزینه در سال)[10]

بر اساس استاندارد API 581، سیستم RBI این تاثیرات را به چهار دسته پایه ای از ریسک تقسیم می کند .

  • حوادث آتش گیر، که می توانند به دو طریق خسارت وارد کنند، تشعشع حرارتی و انفجار ناشی از فشار بیش از حد. بیشتر خسارت های ناشی از تاثیرات حرارتی، در منطقه نزدیک به محل وقوع حادثه اتفاق می افتند اما تاثیرات موج انفجار می تواند باعث خسارت در فواصل دورتر از مراکز موج نیز گردند .
  • نشت مواد سمی ، این گونه حوادث فقط هنگامی مدنظر قرار می گیرند که دارای تاثیرات ناگوار و شدیدی بر روی پرسنل باشند. بر خلاف حوادث اتش سوزی ، نشت مواد سمی نیاز به وقوع واقعه دیگری ( مانند اشتعال در ارتباط با مواد آتش گیر) ندارند تا منجر به حوادث ناگوار شوند .
  • ریسک های زیست محیطی ، یک مولفه مهم در محاسبه ریسک نهایی یک واحد فرایندی می باشد . سیستم RBI فقط بر روی ریسک های شدید متمرکز می گردد و تاثیرات مزمن ناشی از انتشار سطح پایین را در نظر نمی گیرد . خسارت های زیست محیطی می تواند ناشی از رها شدن حجم زیادی مواد باشد ، اما فقط ریسک زیست محیطی ناشی از رها شدن مقدار زیادی مایعات هیدروکربنی در خارج از مرزها فیزیکی واحد در نظر گرفته می گردد .
  • خسارت مالی ناشی از توقف در تولید، که ممکن می باشد گاهی اوقات بیشتر از هزینه های خسارت به تجهیزات و محیط زیست باشند ، لذا بایستی در سیستم RBI آنها را نیز توجه کرد . هزینه های تعویض یک دستگاه ( ناشی از تخریب در اثر اتش سوزی ) در مقایسه با زیان های تجاری ناشی از توقف یک واحد حیاتی برای یک دوره زمانی بلند مدت میتواند بسیار ناچیز باشد .

فرایند واکاوی با استخراج داده های مورد نیاز ( فرآیندی ، تجهیزات و … ) RBI آغاز می گردد . در مرحله بعد سناریوهای مختلفی توسعه می یابند تا نشان دهند که چگونه نشتی ها ممکن می باشد اتفاق بیفتند و چگونه می توانند به سمت وقایع ناگوار پیش طریقه. در محاسبات کمی RBI ، یکی از چهار فاکتور تعریف کننده سناریوها در یک سناریوهای نشت ، اندازه حفره ای می باشد که بر روی تجهیزات ایجاد می گردد . از انجایی که ارتباط یک به یک بین اندازه حفره و سناریوها برقرا می باشد ، این واژه ممکن می باشد به جای هم به کار برده شوند.

برای هر سناریو، هر چهار  دسته ریسک ( در صورت نیاز ) به صورت جداگانه محاسبه می شوند . سپس ریسک هر یک از تجهیزات ، از مجموع مولفه های ریسک محاسبه شده برای هر سناریو ( اندازه حفره ) به دست می آید.[10]

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک