دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری می باشد که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء‌ کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده می باشد.پس پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی (مطالعه گروه صنعتی انرژی سبز) صورت گرفته می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران ارشد کلیه شرکتها، مدیران میانی و کارشناسان مالی و منابع انسانی  گروه صنعتی انرژی سبز به تعداد 74 نفر تشکیل میدهند که جهت بالا بردن اعتبار پژوهش کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده که پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل اطلاعات بدست آمده از نرم افزار spss بهره گیری گردید و نتایج حاکی از آن می باشد که بین آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی، نیروی انسانی متخصص، طرفداری دولت، وجود نرم افزارهای مناسب، در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی و طرفداری مدیران ارشد به عنوان متغیرهای مستقل و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی به عنوان متغیر وابسته ارتباط معنی داری هست.

 

کلید واژه ها: حسابداری، منابع انسانی، طرفداری دولت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید