دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری بر احتمال وقوع از کارافتادگی:

برای واکاوی احتمال، از یک بانک اطلاعاتی فرکانس عمومی از کارافتادگی انواع تجهیزات بهره گیری می کنیم . سپس این فرکانس های عمومی توسط دو فاکتور تصحیح می شوند: فاکتور تصحیح تجهیزات[1] ( FE)و فاکتور تصحیح ارزیابی سیستم مدیریت[2](FM). فرکانس ازکارافتادگی  تصحیح شده از حاصل ضرب فرکانس عمومی ازکارافتادگی در دو فاکتور تصحیح فوق به دست می آید ، معادله زیر :

(2-1)                          Frequency adjusted = Frequency generic × FE × FM

بانک اطلاعاتی فرکانس های عمومی از کارافتادگی بر اساس سوابق از کارافتادگی هر نوع  از تجهیزات در صنایع مختلف به دست آمده می باشد . بر اساس این داده ها  می توان برای  هر نوع از تجهیزات و هر قطر از لوله ها ، فرکانس عمومی از کارافتادگی را تعیین نمود .[11,12]

فاکتور تصحیح تجهیزات با در نظر داشتن شرایطی که دستگاه  در آن کار می کند تعیین شده و برای هر دستگاه مقدار منحصر به فرد می باشد .

فاکتور ارزیابی سیستم مدیریت ، تاثیر سیستم مدیریت ایمنی فرایند بر روی انسجام مکانیکی واحد در نظر می گیرد . این فاکتور برای تمامی تجهیزات یک مقدار ثابت می باشد . این فاکتور فقط  هنگامی باعث اختلاف در احتمال وقوع از کارافتادگی تجهیزات خواهد گردید که تجهیزات مورد مطالعه در دو واحد متفاوت و یا در واحدهایی که سیستم مدیریتی متفاوتی دارند، واقع شده باشند . به هر حال، فرایند ارزیابی می تواند برای افزایش کارایی برنامه مدیریت ایمنی فرایند بهره گیری گردد و در نتیجه ریسک کلی را کاهش دهد .

3-1-2-3 محاسبه ریسک

با در نظر داشتن تعریف RBI از ریسک به عنوان حاصل ضرب پیامدها در احتمال وقوع از کارافتادگی ، می توان ریسک یک سناریو را از ارتباط ریاضی زیر به دست آورد :

(2-2)                                                                Risks = Cs × Fs

که در آن :

S: شماره سناریو

Cs:  پیامدهای سناریوی s (مساحت بر حسب فوت مربع و یا هزینه بر حسب دلار )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Fs : فرکانس وقوع از کارافتادگی ( در سال ) برای سناریوی S

ریسک هر دستگاه برابر با مجموع ریسک های تمامی سناریوهای آن قطعه می باشد . واحد ریسک بستگی به نوع پیامدهای مورد نظر دارد : فوت مربع ( یا متر مربع ) بر سال برای عواقب آتش سوزی و مسمومیت ، و دلار بر سال برای عواقب زیست محیطی و تجاری. ریسک یک دستکاه را می توان از ارتباط زیر حساب نمود] 1 [

(2-3)                                          Risk item = Ʃs Risks

که

Risks: ریسک برای یک سناریو ( ft و یا دلار  بر سال )

Risk item: ریسک برای یک دستگاه ( ft و یا دلار بر سال )

 

 

[1] Equipment Modification Factor (FE)

[2] Management System Evaluation (FM)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک