دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نتیجه کلی مرحله (b3+a3) می گردد:

2-4)

که در واقع واکنش اصلی پیرولیز اتان می باشد. در مراحل پایانی، متان و هیدروکربنهای سنگین‌تر مانند بوتان تشکیل می شوند.

برای بهبود پیشرفت واکنش به سمت تولید محصول مطلوب ، فشار درون تیوبهای کوره بایستی پایین باشد زیرا در فشارهای بالاتر شرایط به نفع واکنشهای ثانویه می‌باشد. به مقصود پایین نگه داشتن فشار جزیی هیدروکربن، بخار آب رقیق‌ساز (Dilution Steam) به گاز ورودی به کوره ها اضافه می گردد.

تبدیل خوراک به اتیلن به عنوان محصول مطلوب، با دما افزایش می‌یابد. امّا در این طریقه محدودیت هست. در دمای بالا، واکنش‌های ثانویه به وجود می‌آید که در آن الفین‌های سبک واکنش داده ، متان و همچنین ترکیبات آلی حلقوی و سنگین شکل می‌گیرند. این امر باعث کاهش بازدهی اتیلن و Over Cracking می گردد که بایستی از این امر جلوگیری گردد زیرا که باعث تشکیل قیر و کک می گردد. ] 3 [

2قلب کوره پیرولیز، کویل تشعشعی می باشد که یک راکتور Plug Flow می باشد که در آن پیرولیز هیدروکربنها انجام می گردد. با در نظر داشتن ماهیت گرماگیر واکنش، واکنش‌های پیرولیز توسط گرمای نسبتاً بالایشان مشخص می ‌شوند.

برای فراهم کردن گرمای واکنش، کویلهای تشعشعی در معرض تشعشع حاصل از سوختن گاز درون محفظه آتش (Fire Box) قرار گرفته‌اند.

کوره‌های واحد برای کراکینگ‌های گاز اتان با راندمان تبدیل %65 با نسبت بخار آب به هیدروکربن 3.0 طراحی شده‌اند. هر کوره به 36 مشعل دیواره‌ای و 36 مشعل کف مجهز شده می باشد. پنجاه درصد از گرمای مورد نیاز توسط مشعل های دیواره‌ای و پنجاه درصد توسط مشعل های کف تأمین می گردد.

گازهای حاصل از کراکینگ حرارتی در کوره ها از طریق تماس با جریان سیر کوله Quench  Water در برج 201ـT سرد می شوند. قسمت عمده بخار آب رقیق‌ساز شارژ شده بدرون کوره‌های کراکینگ همراه با مقدار کمی قیر، آروماتیک‌های سنگین و ذرات کک در این برج میعان و جدا می گردد. گازهای خروجی از T-201 پس از جداسازی آب همراه و میعانات سنگین به کمپرسور اصلی واحد برای افزایش فشار فرستاده می گردد. این کمپرسور گریز از مرکز پنج مرحله‌ای، سه پوسته (case)وبیست ایمپلر دارد که توسط توربین بخار با بهره گیری از  بخارVHP تولید شده در کوره‌ها کار می کند. توربین دارای دو قسمت می‌باشد. قسمت اول بعنوان یک توربین بخار بدون کندانسور که بخار خروجی آنHPS می باشد،اقدام می کند وقسمت دوم توربینی می باشد که دارای کندانسور در خروجی می باشد و برای موازنه قدرت مصرفی از بخار خروجی از قسمت اول بهره گیری می کند.

گازهای حاصل از کراکینگ از T-201 محتوی دی‌اکسید کربن و سولفید هیدروژن (که بعنوان گازهای اسیدی شناخته می شوند) می‌باشد. این ترکیبات بایستی قبل از فرایند سردسازی در دمای بسیار پایین (cryogenic) از سیستم خارج شوند. دی‌اکسید کربن ممکن می باشد تبدیل به یخ خشک گردد و سولفید هیدروژن سم کاتالیست می باشد. همچنین مقدار دی‌اکسید کربن در محصول اتیلن نهایی بایستی به 0.1 ppm حجمی محدود گردد. دفع گازهای اسیدی در T-301، برج شستشو با کاستیک انجام می گردد. که بین مرحله چهارم و پنچم کمپرسور واقع شده می باشد. پس گاز فشرده شده از مرحله چهارم به قسمت دفع گازهای اسیدی برای حذف دی‌اکسیدکربن و سولفید- هیدروژن فرستاده شده و پس از زدودن و حذف گازهای اسیدی به کمپرسور برگشته و  در مرحله پنجم تا فشار نهایی 25.33 بار فشرده می گردد.

پس از فشرده سازی و افزایش فشار برای خالص سازی و جداسازی محصولات تولیدی از عملیات سرد سازی بهره گیری می گردد . گازهای حاصل از کراکینگ پس از افزایش فشار با دمای Cْ15  به قسمت سرد سازی واحد وارد می گردد. در این بخش اتیلن و هیدروکربن‌های سنگین‌تر توسط سردکردن مرحله‌ای تا Cْ135 ـ ، میعان می شوند. ] 3 [

در بخش اول جداسازی ترکیبات سبک (متان و سبکتر) در برج عریان‌سازی(Stripping)، جدا می شوند.

محتویات پایین برج متان‌زدا با جریان پروپیلن پیش‌گرم و بطور جزیی بخار می گردد و به برج اتان‌زدا فرستاده می گردد،این برج (T-402 ( یک برج سینی‌داراست که از بخار فشار پائین ((LPS درریبویلر آن بهره گیری می گردد. فشار عملیاتی بصورتی تعیین می گردد که دمای سینی پایین برای حداقل کردن آلودگی ناشی از پلیمریزاسیون بوتا‌دی‌ان به اندازه کافی کم باشد. علاوه براین، بــرج به یک ریبویلر یـدکی مجهز شده می باشد و سیستم تــزریق بازدارنده پلــیمریزاسیون (W-402)پیش‌بینی شده می باشد. تــزریق بازدارنده ، دوره‌های طولانی کاری بین  Shut Downهای برنامه‌ریزی شده را مطمئن می‌سازد.

جریان بالا سری اتان زدا به سیستم هیدروژناسیون استیلن فرستاده می گردد. .محصولات پائین برج اتان زدا ((C3+ تحت جریان کنترل شده با کنترل لول برج به بیرون واحد برای ذخیره یا بهره برداری فرستاده می گردد.

برشهای دوکربنه هیدروژنه به T-403 فرستاده می گردد. این برج به 117 سینی با ظرفیت بالا، 108 سینی جدا سازی ( Fractionation  ) و 9    سینی  Pasteurisationمجهز  شده می باشد.

اتیلن خالص از سینی شماره 9 بدست می‌آیدو به چرخه تبرید اتیلن فرستاده می گردد، جائیکه قبل از فرستادن آن به خطوط ، بخار می گردد و یا بعد از سرد کردن در E-507 A/B/C  با دمای بسیار پایین ذخیره می گردد. ] 3 [

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک