دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

این مدل، توسط آنالوی[2] در سال 2002 میلادی مطرح گردید که در سه سطح منابع داخلی (سازمان)، منابع فردی (افراد) و منابع خارجی (محیط)، کوشش در تدوین خط‌مشی‌ها و چارچوب‌های مدیریت منابع انسانی در بخش اجرایی و ارشد سازمان دارد؛ پیاده‌سازی خط‌مشی‌های و چارچوب‌ها را به سطح مدیریت عملیات و سطح وظیفه‌ای می‌سپارد و با تعریف شاخص‌هایی همچون تغییر، بهبود عملکرد، اثربخشی، کیفیت زندگی کاری و شخصی و …، به مطالعه نتایج فردی/ سازمانی و اجتماعی حوزه مورد مطالعه می‌پردازد.

مؤلف مذکور، مزایای مدل منتخب را چنین عنوان می کند:

1) این، یک مدل یکپارچه و فراگیر می باشد که درک بهتری از عوامل فردی، سازمانی و محیطی در تنظیم خط‌مشی‌های منابع انسانی فراهم می‌آورد.

2) واقعیت این می باشد که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق در مرحله ورودی و در نظر داشتن موضوعات قابل‌ملاحظه‌ای، همچون فرهنگ سازمانی، ادراکات فردی و تحلیل سهامداران، نگاهی پیش‌گیرانه و غیرواکنشی را به مدیریت کارکنان ایجاد می کند. پس این مدل، مدل سازگاری (اقتضایی) می باشد که چارچوب نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد را توسعه می‌دهد و بدون حداقل‌سازی کوشش‌ها در جهت کیفیت، مشارکت کارکنان و مدیریت بالای تعهّد (Wood, 1995)، روابط ویژه‌ای را با بسترها و زمینه‌های داخلی و خارجی مستقر می کند .(Hendry and Pettigrew, 1990).

3) مدل، بیانگر مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با دید بلندمدت می باشد. (Hiley, 1999). کارگران، به عنوان هزینه نگریسته نمی‌شوند؛ بلکه، به عنوان سرمایه دیده می شوند (Becker et al., 1997) و شامل سه سطح ارشد، مدیریت عملیاتی و افراد در مدیریت منابع انسانی می باشد. به تعبیر دیگر، این مدل، نشان‌دهنده تفویض واحدی و بالا به پایین می باشد .(Hendry and Pettigrew, 1990).با این فرض که کارکنان، عوامل فعال در طراحی و نیل به اهداف سازمانی هستند. کوشش در جهت بهبود عملکرد، معمولاً با نیروی کار سازگار، پایین به بالا و ساختار منعطف اُرگانیک پیوند می‌خورد که در مدل منتخب مورد طرفداری قرار داده شده می باشد.

4) از‌آنجایی‌که توجهات به زمینه‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع انسانی معطوف می گردد، مدل خوبی برای تحلیل مداخلات محیطی می‌باشد. (Cusworth and Franks, 1993).

5) ملاحظات بیرونی در تنظیم خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی در مدل منتخب، اعتبار بهره گیری از مدیریت منابع

[1]. Choice Model

[2]. Analoui, F., 2002

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.