دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش اقتصادی دارایی بشر:

شامل گویه های  به حساب آوردن  افراد شاغل در سازمان، به عنوان  دارایی سازمان، قلمداد کردن  هزینه های صرف شده برای پرسنل سازمان به عنوان سرمایه، در نظر داشتن  بهای تمام شده  و ارزش بشر ها در سازمان، در نظر داشتن ایجاد ارزش مالی کارکنان در سازمان می­باشد.

طرفداری مدیران ارشد:

طرفداری مدیران ارشد با گویه هایی شامل تمایل مدیران به ارزیابی عملکردشان توسط سیستم حسابداری منابع انسانی، تمایل مدیران به افشا اطلاعات سازمان خود ، اطمینان مدیران به سیستماتیک بودن روشها جهت اجرای سیستم می­باشد.

تعاریف عملیاتی:

آگاهی و شناخت از سیستم:

به معنای مجموع نمره‌ای می باشد که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس آگاهی و شناخت از سیستم (سؤالات3-1) به دست می‌آید.

نیروی انسانی متخصص:

به معنای مجموع نمره‌ای می باشد که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس نیروی انسانی متخصص (سؤالات 7-4) به دست می‌آید.

طرفداری دولت:

به معنای مجموع نمره‌ای می باشد که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس طرفداری دولت(سؤالات 10-8) به دست می‌آید.

نرم افزار های مناسب:

به معنای مجموع نمره‌ای می باشد که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس نرم افزار های مناسب (سؤالات 13-11) به دست می‌آید.

ارزش اقتصادی دارایی بشر:

به معنای مجموع نمره‌ای می باشد که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس ارزش اقتصادی دارایی بشر (سؤالات 17-14) به دست می‌آید.

طرفداری مدیران ارشد:

به معنای مجموع نمره‌ای می باشد که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس طرفداری مدیران ارشد  (سؤالات 20-18) به دست می‌آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.