دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد زمینه مناسبی را برای ایجاد انگیزه و تسهیل تحقق اهداف سازمان فراهم می کند و به کمک آن می‌توان ارتباط ساعت کار فرد را با اندازه کار انجام شده مطالعه و اندازه‌گیری نمود.

همچنین ارزیابی وسیله بسیار مؤثری در اتقاء فردی و شغلی کارکنان به حساب می‌آید و براساس آن می‌توان توزیع مشاغل و تفویض اختیارات را براساس شایستگی کارکنان جامه اقدام پوشانید. به زعم پیتر دراکر قوت‌ها بایستی بیش از ضعف‌ها مورد تأکید واقع شوند. ارزیابی عملکرد علاوه بر فراهم کردن بازخور اطلاعاتی، کارکردهای دیگری را نیز در سازمان انجام می‌دهد. به گونه کلی ارزیابی عملکرد اهداف زیر را دنبال می کند:

1.ایجاد مبنا و معیارهای صحیح برای برنامه‌ریزی جا‌به‌جایی‌های افقی و عمودی کارکنان، به مقصود تطبیق هر چه بهتر شرایط فکری، روحی و جسمی کارکنان با مشاغلشان و همکارانشان (سپردن کار به کاردان و ایجاد تناسب شخصیتی و شغلی)

2.توسعه اثربخشی کارکنان: کمک به کارمند برای تشخیص نقاط قوت و ضعف خود و مطلع کردن او از اینکه چه عملکردی از او انتظار می‌رود، منجر به درک بهتر او از تأثیر خود و احتمالاً اثربخشی بر روی شغلش می گردد. دادن بازخور به کارمند، عملکرد  خوب را تقویت و عملکرد ضعیف را تضعیف می کند.

3.تشخیص نیازهای آموزشی و پرورشی کارکنان: تشخیص نیازهای آموزشی و پرورشی کارمندان به مقصود آماده کردن آنان برای روبرو شدن با چالش ها در ابتدای استخدام و بعد از آن، الزامی می باشد.

4.کمک به طراحی برنامه‌های آموزشی و پرورشی: تشخیص مهارت‌هایی که لازم می باشد توسعه داده گردد به ایجاد    برنامه‌های پرورشی و آموزشی مناسب کمک خواهد نمود.

5.برطرف کردن بیگانگی نسبت به کار: مشورت کردن با کارکنان سوء برداشت‌هایی که ممکن می باشد منجر به بیگانگی در کار گردد را برطرف می کند. ارزیابی عملکرد همچنین به کارکنان کمک می کند که هنجارها و ارزش‌های سازمان را باور کنند و با آن خو بگیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6.توسعه روابط درون فردی: فرد می‌تواند نسبت به شناخت بهتر خود از منظر دیگران اطلاع یابد.

7.بهبود ارتباطات: ارزیابی عملکرد به عنوان یک مکانیزم برای ارتباط بین رؤسا و زیردستان، اقدام می کند(قنبری،1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟