دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این بخش با در نظر داشتن موضوع پژوهش به مطالعات کتابخانه ای پرداخته و در سه بخش به تبیین موضوع پژوهش پرداخته می گردد.در بخش اول ادبیات موضوع در مورد ارزیابی عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، در بخش دوم تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی و دربخش سوم تاریخچه سازمان مورد نظر اظهار می گردد.

2-1.ارزیابی عملکرد

2-1-1.مفهوم ارزیابی عملکرد و تعاریف آن

ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از تبیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان که این ارزیابی بایستی به گونه عینی و منظم انجام پذیرد. به اظهار دیگر ارزیابی عملکرد یعنی سنجش نسبی عملکرد انسانی در ارتباط با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت‌های بالقوه فرد به مقصود برنامه‌ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها.

ارزیابی عملکرد تلاشی می باشد برای بدست آرودن اطلاعات عینی و معتبر در مورد عملکرد و رفتارهای شغلی کارکنان و در نتیجه سازمان. این اطلاعات، پایه و اساس تصمیم‌گیری و قضاوت در مورد افراد خواهد بود.در مباحث مدیریت مفهوم ارزیابی نیروی انسانی، تحت عناوین و واژه‌های مختلفی مانند ارزیابی، ارزیابی لیاقت، ارزشیابی، قیمت‌گذاری و ارزیابی، گزارش‌های نحوه انجام کار، ارزشیابی کارکنان، ممیزی کردن و معاینه و ممیزی به کار رفته می باشد(عباس پور،1384).

ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که توسط آن مدیران و سرپرستان رفتار کارکنان را نظاره و مطالعه می‌کنند تا بتوانند بازخورهای لازم را درمورد نقاط قوت و ضعف رفتارشان به آنها ارائه کنند. ارزیابی عملکرد بر این منطق استوار می باشد که اگر کارکنان از اطلاعات مربوط به رفتارهای مثبت و منفی خود آگاه شوند، انجام فعالیت‌ها بهبود می‌یابد.

صاحب‌نظران منابع انسانی، برای «ارزیابی» تعاریف متفاوتی ارائه کرده‌اند و اصطلاحات و واژه‌های مترادف بسیاری نیز به‌کار برده‌اند که اهم آنها عباتند از:

ارزیابی عملکرد، سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در ارتباط با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها برای رشد و بهبود می باشد (میرسپاسی،1383).

ارزیابی کار کارکنان، مراحلی می باشد که طی آنها، سازمان نحوه عملکرد منابع انسانی را در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله، مورد مطالعه قرار می‌دهد (ابطحی به نقل از وردر ودیریس،1381).

ارزیابی کار کارکنان، مرحله‌ای رسمی به مقصود اخذ اطلاعات مربوط به نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله، اعم از نکات و عوامل مثبت و یا منفی به کارکنان می باشد (ابطحی به نقل از سینگر،1381).

با جمع‌بندی تعاریف یاد شده، می‌توان گفت که ارزیابی عملکرد افراد:

فرآیندی هدفدار می باشد که بایستی به گونه مستمر انجام گردد.

به جنبه‌های کمی و کیفی توجه دارد و ظواهر را نمی‌بیند.

تواتر زمانی را مدنظر قرار می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دارای ملاک‌هایی مشخص که تقریباً مورد تأکید اکثریت می باشد.

دو هدف سازمانی و فردی دارد و هیچگاه قصدش تخریب و یا مچ‌گیری افراد نیست. (قربانی و همکاران،1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟