دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

پژوهش علمی فقط تفکر و تأمل درمورد‌ی واقعیتی که قبلاً نظاره شده می باشد نیست، بلکه بیشتر کشف واقعیتی می باشد که هنوز پنهان می باشد، یا درست نظاره نشده می باشد یا هیچگاه کسی آن‌را ندیده می باشد یا هیچگاه وجود آن به خاطر هیچ کس خطور نکرده می باشد؛ لذا هدف از هر نوع مطالعه و پژوهش علمی کشف حقیقت می باشد. حقیقت نیز بر پایه‌ی کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزای مورد پژوهش قرار دارد. مقصود از روش پژوهش علمی پیروی از رویه‌ی منظم و سیستماتیکی می باشد که در جریان بهره گیری از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بایستی رعایت گردد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی ومقایسه‌ی عوامل بر اساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل معضلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار می باشد .(پاشاشریفی،1376: 35).

در این فصل به مطالعه روش شناسی پژوهش شلمل روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها می­پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.