دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

. مقدمه

در این پژوهش که دارای دو بخش نظری و تجربی می باشد در بخش نظری از روش اسنادی و کتابخانه ای و در بخش تجربی از روش پیمایش بهره گیری شده می باشد. پیمایش عام ترین روش پژوهش در علوم انسانی می باشد. روشی می باشد برای گردآوری داده ها که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می گردد به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند. این پاسخ ها مجموعه اطلاعات پژوهش را تشکیل می دهند پاسخ افراد را استخراج و کد گذاری کرده و سپس نتایج حاصل از آن را برای آزمودن تبیین­های تصدیق شده یا نظریه­ها مورد بهره گیری قرار می­دهند.پیامد پیمایش برای محقق دسته ای از پاسخ هاست که غالباً گزینه های ثابت پرسش ها هستند و از مجموع آنها می توان برای سنجش خصوصیات و توجه گروه های اجتماعی معین بهره گیری نمود. (بیکر، 1385، 98)

روش علمی یا روش پژوهش فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نامعینی می باشد که مراحل عمده روش علمی به تبیین ذیل می باشد:

پی بردن به مساله موضوع پژوهش، جستجوی پیشینه، جمع آوری اطلاعات،آزمون فرضیات،پذیرش یا رد فرضیات، نتیجه گیری(سرمد،1383)

3-2.روش پژوهش

روش هر پژوهش به اعتقادات نظری خاص محقق و شیوه توجه او به واقعیات اجتماعی همراه با مقتضیات خاص هر موضوع متکی می باشد.

نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی می باشد،پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد.  وروش پژوهش در این پژوهش توصیفی -پیمایشی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید