دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر کلیدی برنامه مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک و مراحل انجام آن

عناصر کلیدی که بایستی در هر برنامه RBI وجود داشته باشند، به این تبیین هستند:

  • سیستمهای مدیریت برای نگهداری و تعمیرات، مستندات، صلاحیت پرسنل، داده های مورد نیاز، تداوم وانسجام برنامه و به روز رسانی آنالیزها.
  • روشی مستند برای تعیین احتمال خرابی
  • روشی مستند برای تعیین پیامد شکست/خرابی
  • روش شناسی مستند برای مدیریت ریسک از طریق بازرسی، کنترل فرآیند و دیگر اقدامات کاهشی.

 

فرآیند RBI با برگزاری جلسات مطالعه تخصصی برای هر تجهیز، که در دامنه کاری نیز مشخص شده، انجام می گردد. ریسک، ترکیبی از احتمال وقوع بعضی حوادث یا رخدادها در طی دوره زمانی مورد مطالعه و پیامدهای مرتبط با آن رخداد( که اغلب منفی می باشند) هست. از نقطه نظر ریاضی، ریسک را می توان طبق معادله ذیل محاسبه نمود:

ریسک= احتمال × پیامد                                   (3-6)

هرگاه آسیب/عیب در یک قطعه تحت فشار، در طی زمان عملکرد (در سرویس بودن) تجمع یابد، اندازه ریسک افزایش می یابد. در بعضی نقاط، تولرانس  ریسک از ریسک مورد نظر فراتر رفته و یک بازرسی با کارایی کافی برای شناسایی بهتر حالت عیب/آسیب بر روی قطعه پیشنهاد می گردد. اقدام بازرسی، به تنهایی مقدار ریسک را کاهش نمی دهد؛ اما در عین حال با  ایجاد امکان انداره گیری آسیب در قطعه مورد نظر، اندازه تردید را کاهش می دهد.

 

 

این پژوهش شامل شش مرحله ی اصلی می باشد که در ذیل آمده می باشد.

3-3-2-1 مرحله اول: تشکیل تیم RBI 

از آنجایی که یک بازرسی بر مبنای ریسک نیمه کیفی به تخصص و تجارب مهندسان و کارشناسان وابسته می باشد، پرسنل شرکت کننده در جلسات RBI بایستی تجربه و آموزش لازم در زمینه مربوطه که در طی دوره مطالعه RBI مورد بحث خواهد بود را داشته باشند. اعضای تیم بایستی از یک برنامه آموزش های مقدماتی در مورد متدولوژی RBI  و برنامه های مورد بهره گیری ، برخوردار باشند. لذا در آغاز، دوره آموزشی با درک اهمیت و کاربرد موثر RBI از سوی متخصصین امر برگزار و متعاقبا متخصصین ذیل به عنوان اعضاء تیم و جهت شروع پروژه RBI معین گردیدند که ازقرار ذیل می باشند (مطابق با استاندارد API 580) [13]

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید