دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 هرمانسون:

در سال 1964 هرمانسون [1] مقاله ای تحت عنوان « حسابداری دارایی های انسانی » منتشر نمود که در آن به موضوع منعکش نشدن ارزش دارایی های انسانی در صورت های مالی تصریح نمود و در این مقاله چندین الگو را توسعه بخشید.

در این مرحله پیرامون بحث در زمینه  اجزای سر قفلی میان حسابداران، منابع انسانی به عنوان یکی از اجزای سر قفلی شرکت ها مطرح گردید. موضوع مورد بحث در جامعه حسابدران به این مضمون بود که آیا می توان سر قفلی را تجزیه و اجزای پدید آورنده آن را مشخص و تفکیک نمود ؟ و اینکه چه عواملی باعث ایجاد و توسعه سر قفلی شرکت ها می گردد ؟ در این بین مطرح گردید که نیروی انسانی و تعهد سازمانی آن و نیز اندازه اعتمادی که به سازمان دارند منجر به انجام کار بهتر و متعهدانه تر و نیز تولید بهتر می گردد و در نهایت سر قفلی افزایش می یابد. به این ترتیب در این مرحله بشر به عنوان یکی از اجزای سر قفلی شرکت مورد توجه قرار گرفت.

مرحله دوم در سال های (1971- 1966) : دوره ای که در آن تحقیقات فنی و عملی به الگوهایی برای اندازه گیری دقیق و تعیین هویت بهره گیری کنندگان بالقوه این روش و بهره گیری تجربی حسابداری منابع انسانی در سازمان های واقعی معطوف گردید.

در این سال ها کوشش بسیاری در جهت اظهار منابع انسانی در قالب اعداد و منعکس کردن آن در ترازنامه انجام گرفت و افرادی زیرا « راجر هرمانسون » در زمینه اندازه گیری هزینه های منابع انسانی و « لیکرت » [2] در زمینه تعیین بهای تمام شده منابع انسانی تحقیقاتی انجام دادند.

مرحله سوم در سال های (1976- 1971) : این مرحله، دوره توجه هر چه بیشتر محققان و سازمان ها به حسابداری منابع انسانی بود. در این سال ها تحقیقات بسیاری در دانشگاه های غرب، استرالیا و ژاپن انجام گردید و در آن کوشش های بسیاری در سازمان های تجاری در زمینه به کار گیری حسابداری منابع انسانی به اقدام آمد و بعضی از شرکت ها نیز منابع انسانی را در صورت های مالی خود لحاظ کردند.

مرحله چهارم در سال های (1980- 1976) : این مرحله، دوره کاهش توجه محققان و سازمان ها به حسابداری منابع انسانی بود. یکی از علت های کاهش توجه این بود که بیشتر تحقیقات مقدماتی آسان صورت گرفته بود، در حالی که ادامه تحقیقات تا حدودی پیچیده به نظر می رسید و فقط تعداد کمی از خبرگان حاضر به انجام آن بودند.

از طرفی این امر نیاز به سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات داشت که با در نظر داشتن هزینه های زیاد اجرای پژوهش و عدم تأثیر گذاری مستقیم آن بر سود آوری شرکت های سرمایه گذار، کوشش کمتری در جهت ادامه تحقیقات در این زمینه صورت گرفت.

مرحله پنجم در سال های 1980 تا کنون : این دوره، دوره جدید مجدد محافل علمی و تجاری و نیز سازمان ها به حسابداری منابع انسانی می باشد. در این مرحله کوشش هایی در بعضی از سازمان های بزرگ در جهت به کارگیری حسابداری منابع انسانی صورت گرفت.

  1. 2. Hermanson
  2. 1. likert
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.