دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع انسانی جدید :

«منابع انسانی جدید » و سرانجام متاثر از روانشناسی سازمانهای متمرکز و موثربودن تأثیر رهبری در سازمان بود.

مرحله دوم بین سالهای 1971-1966 دوره ای بود که در آن تحقیقات فنی و عملی به الگوهایی برای اندازه گیری دقیق و تعیین هویت بهره گیری کنندگان بالقوه این روش واستفاده تجربی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای واقعی معطوف گشت. مرحله سوم در سالهای 1979-1971 دوره توجه محققان و سازمانها به حسابداری منابع انسانی بود. کوشش برای به کاربردن آن بیشتر توسط سازمانهای کوچک صورت می گرفت، برآوردها و نتیجه گیریهای به اقدام آمده براساس اثرات بالقوه اطلاعات حسابداری منابع انسانی برروی مدیریت اجراییو تصمیمات سرمایه گذاران بود. مرحله چهارم در سالهای 1980-1976 دوره توجه نکردن محققان حسابداری وموسسه های بازرگانی به حسابداری منابع انسانی بود.  مرحله پنجم از سال 1980 تاکنون دوره تجدید حیات در نظر داشتن حسابداری منابع انسانی می باشد. این مسئله به کمک مطالعات جدید، به صورت کوشش بعضی از سازمانهای بزرگ برای بهره گیری از حسابداری منابع انسانی نشان داده شده می باشد. (فلامهولتس، 1379 : 28 ).

تحقیقات در مورد حسابداری منابع انسانی از سال 1960 آغاز و همگام با مکتب مدیریت منابع انسانی،

توسعه یافته می باشد. محرک اصلی پیدایش حسابداری منابع انسانی، در نظر داشتن نیروی انسانی، روانشناسی سازمانی در مورد رهبری موثر و نظریه اقتصادی سرمایه انسانی بود. در آغاز، تحقیقات در این زمینه به صورت بنیادی و غیر کاربردی بود اما در اوایل 1970، حسابداری منابع انسانی مورد توجه محققان و سازمان قرار گرفت و در بعضی سازمان های کوچک، به صورت عملی اجرا و از اطلاعات آن جهت تصمیم گیری ها بهره گیری می گردید. تقریبا در اواسط دهه 1970، تحقیقات در این زمینه چه به صورت بنیادی و چه به صورت کاربردی رو به کاهش گذاشت که از علت های ان می توان مواردی مانند : ایجاد مخالفت هایی جهت ارزش گذاری روی بشر، عدم توافق بر سر چگونگی اندازه گیری منابع انسانی در اقدام، کمبود متخصصان، کم بودن الگوها و مواردی از این قبیل نام برد. اما از سال 1980 مجددا علاقه به حسابداری منابع انسانی ایجاد گردید که علت ان را می توان به موارد زیر نسبت داد :

–  مطرح شدن ژاپن به عنوان رقیبی سرسخت در عرصه تجارت جهانی (در نظر داشتن منابع انسانی ).

فلمهولتز [1] پنج مرحله را در توسعه حسابداری منابع انسانی ذکر می کند :

مرحله اول در سال های (1966- 1960) : شروع اندیشه حسابداری منابع انسانی را رنسیس لیکرت در اوایل دهه 1960 مطرح نمود. در این سال هاحسابداری منابع انسانی از نظریه های اقتصادی « سرمایه انسانی » و بعد از آن بر برگرفته از مکتب « منابع انسانی جدید » و سرانجام متأثر از روانشناسی سازمان های متمرکز و مؤثر بودن تأثیر مدیریت در سازمان ها و رهبری مؤثر نیروی انسانی بود.

Flamholtz .[1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.