دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش:

فرضیه اصلی :

فرضیه های فرعی :

  • بین سرمایه انسانی و بازارگرایی در شرکت های بیمه خصوصی استان اصفهان ارتباط معناداری هست.
  • بین سرمایه مشتری (ارتباط ای) و بازارگرایی در شرکت های بیمه خصوصی استان اصفهان ارتباط معناداری هست.
  • بین سرمایه ساختاری و بازارگرایی در شرکت های بیمه خصوصی استان اصفهان ارتباط معناداری هست.

 

 

 

 

سرمایه انسانی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه مشتری

سایت منبع

سرمایه ساختاری
سرمایه فکری
بازارگرایی

5 – 1 – مدل مفهومی پژوهش:

مدل 1 1 : مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 

6-1-اهداف پژوهش:

هدف اصلی:  شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

7-1-تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای پژوهش:

بازارگرایی: بازارگرایی فرهنگ سازمانی می باشد که به کارا ترین و اثربخش ترین شکل ممکن بایستی خلق رفتارهای مورد نیاز جهت خلق ارزش برتر برای خریدار گردد  و در نتیجه موجب استمرار عملکرد برتر کسب و کار گردد ، (Narver &slater,1990,p.21). بازارگرایی خلق هوشمندی بازار مرتبط با نیازهای جاری و آتی مشتریان، انتشار این هوشمند ی در درون و بین واحدها و پاسخگویی کل سازمان به این هوشمندی می باشد که در کل گستره سازمان جریان دارد، (Kohli  & jaworsky , 1990 , p.6).

سرمایه فکری : سرمایه فکری ترکیبی از دارایی های نامشهود می باشد که بنگاه اقتصادی را در ایفای مسئولیتش توانا می سازد (مجتهدزاده،1382).

سرمایه انسانی : ترکیبی ازدانش ، مهارت ها و تجربیات کارکنان یک بنگاه می باشد، (مجتهدزاده،1382).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:  شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی  با فرمت ورد