دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

1هزینه تعمیرات دوره ای

تعمیرات دوره ای خود به خود بسیار پرهزینه می باشد. با وجود انجام تعمیرات دوره ای باز هم بروز نقص در ماشین آلات در حدی بوده که تقریبا یک سوم هزینه های تعمیرات را به خود اختصاص داده می باشد. با در نظر داشتن این نکته که صنایع عمده کشور ما در حال حاضر نیز با روش تعمیرات دوره ای نگهداری می شوند. به بیانی دیگر 35 درصد از کل هزینه های تعمیراتی در کشور ما را هزینه های تعمیرات دوره ای تشکیل می دهد.

1-24-2-2خسارت ناشی از توقف تولید

تعمیرات دوره ای بسیار وقت گیر می باشد. برای مثال یک توربین گازی صنعتی بطور متوسط سالانه به خاطر انجام تعمیرات دوره ای یکماه از سرویس خارج می باشد. خسارت ناشی از توقف تولید به انضمام سود فروش محصولی که تولید نخواهد گردید باعث افزایش هزینه های تعمیرات دوره ای می شوند.

برای مثال یکی از علت های مهم خاموشی های برق کشور تعمیرات دوره ای نیروگاه ها می باشد که خسارت ناشی از آن در سطح وسیعی به مردم کشور و خود شرکت توانیر وارد می گردد.

1-24-2-3مشکل تعیین فاصله بین دو تعمیر کلی

تعیین یک فاصله زمانی بهینه بین دو تعمیر کلی عملا غیر ممکن می باشد. اگر این فاصله کوتاهتر از اندازه بهینه مورد نیاز باشد در این صورت هزینه تعمیرات دوره ای و خسارت ناشی از آن افزایش می یابد و در واقع ماشین آلات بیش از حد تعمیر می شوند و اگر فاصله بین دو تعمیر بیش از اندازه بهینه انتخاب گردد خطر بروز نقص ها افزایش یافته و روش تعمیرات دوره ای عملا به روش تعمیر در صورت بروز نقص تبدیل می گردد.

 

1-24-2-4مسائل راه اندازی و احتمال بروز نقص در حین را ه اندازی

کمتر متخصص تعمیراتی را می توان پیدا نمود که گرفتار معضلات عدیده راه اندازی بعد از تعمیرات کلی نشده باشد. مشکلاتی که پیش از تعمیرات اصلا وجود نداشته و در واقع تعمیرات کلی سبب ایجاد آنها بوده می باشد. باقی ماندن اجسام خارجی در ماشین آلات و بعضی تجهیزات ، خطاهای انسانی در سوار کردن قطعات ، بالانس نکردن و یا انجام ندادن تست هم خطی ، کالیبراسیون غلط سیستم های ابزار دقیق و غیره هر یک به تنهایی می تواند سبب یک خرابی کلی و یا جزیی بعد از راه اندازی گردد.

1-24-3 تعمیرات پیشگیرانه

تعمیرات پیشگیرانه یک روش تعمیراتی می باشد که اولین بار توسط یک شرکت به نام IRO Mechanalaysis در اوایل دهه 1960 توسعه پیدا نمود و برای اجرای آن برنامه ای تحت نام PMP به صنایع دنیا معرفی گردید.

با تکمیل دانش و ابزار کار مورد نیاز برای اجرای برنامه تعمیرات پیشگیرانه ، بهره گیری عملی از این روش از دهه 70 آغاز و بتدریج در کشورهای صنعتی جایگزین روش دوره ای گردید.

تعمیرات پیشگیرانه یک روش سیستماتیک می باشد که انجام هرگونه تعمیراتی را مشروط به نیاز ماشین آلات و سایر تجهیزات می داند. نیاز ماشین آلات به تعمیر را تکنولوژی خاصی که برای تشخیص وضعیت سلامت ماشین آلات طی 40 سال گذشته توسعه یافته تعیین می کند.

مکانیزم پیشگیری در این روش کشف بروز عیب در مراحل اولیه آن می باشد.

در آخرین مرحله از تعمیرات پیشگیرانه ، در بهترین شرایط ، تعمیرات دوره ای حذف و از خرابی یا شکست ماشین آلات درگیر جلوگیری می گردد. با در نظر داشتن آمار و ارقام می توان گفت که در شرایط ایده آل با بهره گیری از روش تعمیرات پیشگیرانه ، 67 درصد هزینه های تعمیراتی حذف و تنها هزینه های استهلاک طبیعی ماشین آلات جایگزین آن خواهد گردید.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک