دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند وهمکاران 1993

مشتری گرایی مجموعه ازاعتقادات می باشد که علایق و ترجیحات مشتری رادردرجه اول اهمیت قرار می دهد، اما درهمین حین نیازهای دیگر ذی نفعان سازمان همچون صاحبان ،مدیران وکارمندان رابرای ایجاد وتوسعه شرکتی که در دراازمدت سود آورباشد، فراموش نمی کند، (Deshpande , Farley, & Webster , 1993,p.27).

دیشند وهمکاران 1993 دارای نگاهی متفاوت تری[1] به بازارگرایی می باشند وآنرا معادل بامشتری گرایی می‌دانند وبراین عقیده اند که رقیب گرایی که دردیدگاه نارورواسلاتر 1990 بعنوان عنصر دوم بازار گرای آمده، ممکن می باشد که مشتری گرایی را بجای بازارگرایی پیشنهاد می کنند وبه دلیل اینکه درسایر دیدگاه‌های بازارگرایی تمرکز بجای اینکه بروی مشتریان باشد  بروی رقبا می باشد .اساسا توجه قانونی بر رقبا را ارسازه ی بازارگرایی حذف می کنند.

بااین حال دیشپند وهمکاران 1993به عنصرهماهنگی بین بخشی بدلیل اینکه منجر به بهبود عملکرد دربخش مشتری گراییمیشود ،تاکید دارند ومعتقدند که این بعد بخشی از مفهوم ذاتی مشتری گرایی می‌باشد . دیشپند وهمکاران 1993معتقدند که مشتری گرایی بخشی ازفرهنگ سازمانی می باشد که ارزش های مربوط به آن ،تمرکز وتوجه به مشتری را تقویت کرده وآنرا پایدارمی سازد ،این نگاه مشابه بانگاه اسلیترونارورمی باشد که بازارگرایی رااینگونه معرفی میکنند: فرهنگی که بالاترین اولویت رابه سود آوری وحفظ وخلق ارزش برتربرای مشتریان خود ،درکنار مد نظر قاردادن علایق سایر ذی نفعان قائل می باشد وهنجار هایی را برای رفتارکارکنان ومدیران برای توسعه ی سازمانی وپاسخگویی به اطلاعات بازار تنظیم می ‌کند.

دیشپند وهمکاران مطالعات چندی را دراین ارتباط انجام داده اند.
مدل 1- 2- بازارگرایی از دیدگاه ترکیبی ابعاد ترکیبی بازارگرایی

 

با وجود بعضی از تفاوت های پایه مشابهت هایی نیز هست که منعکس کننده ی بروی سنگ بنای پایه ای بازارگرایی می باشد .که درهر دیدگاه بازارگرایی ،چهارحوزه ی عمومی مورد توافق هست که عبارتند از: (Lafferty & Hult,1999)

1-تاکید بروی مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-اهمیت دانش (اطلاعات) به اشتراک گذاشته شده

3-هماهنگی بین بخشی فعالیت ها وروابط بازاریابی

4-پاسخگوبودن نسبت به کنش های بازارباانجام اقدامات مقتضی ومتناسب  تاکید برمشتریان :

درکانون توجه تمام مدل های بازارگرایی ،تاکید برمشتریان سازمان می باشد .ازآنجایی که بازارگرایی عملیاتی کردن وپیاده سازی مفهدم بازاریابی می باشد ، پس قابل قبول خواهد بود که پیش فرض پایه ای برآورده کردن نیازها وخواسته های مشتریان سازمان، درداخل مفهوم بازارگرایی نهادینه شده باشد .فارغ از هرگونه رویکرد ودیدگاه منتخب ،نیاز هرشرکت برای درک مشتریانش(Shapiro ,1988)  برآورده کردن نیازهای جاری شان (puekert ,1992) و نیازهای آتی شان (Kohli & jaworsky1990) وخلق ارزش برای آنها (Narver &slater,1990)   و در اولویت اول قرار دادن تمایلات آنها به روشنی در تعریف مختلف بازارگرایی آمده می باشد، (Deshpan & Farley,&we).

اهمیت دانش (اطلاعات):

عنصر دوم قوام دهنده ی تعریف بازارگرایی اهمیت اطلاعات دردرون سازمان می باشد .این اطلاعات باردیگر متمرکزبر مشتریان می باشد. شاپیرو (1988) اذعان می دارد که شرکتی که توسط بازار تحریک می گردد ،بایستی درمورد ی همه ی عوامل مهم تاثیر گذار برخرید اطلاعاتی کسب کند واین اطلاعات رامورد بهره گیری قراردهد ،این توجه توسط سایر دیدگاه ها نیز منعکس شده می باشد .کوهلی وجاورسکی 1990به ضرورت تولید اطلاعات تصریح می کنند که بعد ا چهار چوب گسترده تر هوشمندی بازار مورد بحث قرارمی گیرد .نارور واسلیتر 1990 اظهار می دارند که برای خلق ارزش برای مشتر بایستی تاحدودی نیازهای ونگرش های آنها رادرک نمود که این مسئله کسب اطلاعات در ارتباط با کلیه محدویت هایی که مشتریان با آنها رو در رو هستند را الزامی می سازد. روکرت 1992 همچنین به روشنی اظهار می دارد درجه ای که یک شرکت اطلاعات مربوط به مشتریان راکسب ومورد بهره گیری قرارمی دهد ،اندازه مازاد گرایی آن شرکت رامشخص می نماید .درنهایت، مفهوم بازارگرایی از نظر دیشپند وهمکاران اینگونه می باشد اگر چه تمرکز براطلاعات مربوط به نیازهای   مشتریان دریک شرکت بازارگرا مهم می باشد ، اما بدون درنظر گرفت، (Shapiro,1988, p.120).  رزشهای حاکم وانگاره های موجود درسازمان دررابطه مشتریان ،نمی توان ازاین اطلاعات بهره لازم را برد ودر حقیت ارزشهای مرتبط بامشتری مداری هستند که بصورت دقیق وروشن مفهوم تمرکز برمشتری راروشن می سازد،(Lafferty & Hult,1999,p.101)  . از بین این پنج مدل مطرح ، درسه مدل ضرورت جمع آوری اطلاعات مربوط به رقبا بهره گیری ازآنها شده می باشد .به غیرازدیدگاه دیشپند وهمکاران 1993 دیدگاه روکرت1992، بقیه دیدگاه ها بر ضرورت درک نقاط قوت وضعف رقبا توافق دارند . کوهلی وجاورسکی 1990مشخص می سازند که هوشمندی بازارهمچنین شامل دیده بانی کردن اقدامات رقبا به جهت شناسایی اقدامات تاثیر گذار آنها بروی مشتریان می باشد .نارورواسلیتر1990درمفهوم سازی خود ازبازارگرایی رقیب گرایی راهم وزن مشتری گرایی دانسته واظهار مدارن که جمع آوری اطلاعات درهردو حوزه به یک اندازه مهم می باشد .شاپیرو1988نیز درداستان خود از

شرکت ولورین می گویند که یک شرکت بازارگرا فضای رقابت رامورد ارزیابی قرارداده واطلاعات ارزشمندی درمورد ی رقبای خود جمع آوری می کند(Lafferty & Hult,1999,p.101)  .

[1] More divergent view

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:  شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

  • شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه مشتری (ارتباط ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی