دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

آمار توصیفی متغیرها

جدول4-1-2.آمارتوصیفی

انگیزش:میانگین 9.63، واریانس 3.61، انحراف معیار 1.90، کمترین 5 وبیشترین 13 می باشد.

رضایت:میانگین 7.16،واریانس 3.12، انحراف معیار 1.76، کمترین2 وبیشترین 10 می باشد.

خلاقیت: میانگین 8.39 ،واریانس 4.49، انحراف معیار 2.11، کمترین5 وبیشترین 14 می باشد.

آموزش: میانگین 5.89 ،واریانس 2.98، انحراف معیار 1.72، کمترین2 وبیشترین 10 می باشد.

برنامه ریزی: میانگین 8.96 ،واریانس 5.35 ، انحراف معیار 2.31، کمترین3 وبیشترین 15 می باشد.

پردازش: میانگین 7.16،واریانس 3.12، انحراف معیار 1.76، کمترین2 وبیشترین 10 می باشد.

سرپرستی: میانگین 4.66،واریانس 3.37، انحراف معیار 1.83، کمترین2 وبیشترین 10 می باشد.

بازنگری: میانگین 8.98 ،واریانس.4.75 ، انحراف معیار 2.18، کمترین2 وبیشترین 10 می باشد.

فعالیت اصلاحی: میانگین 6.17 ،واریانس 3.98، انحراف معیار 1.99، کمترین2 وبیشترین 10 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2.آمار استنباطی

4-2-1.نرمال بودن متغیرها

مانند پیش فرض اساسی دراستفاده از رگرسیون و آزمون های پارامتریک نرمال بودن متغیرها ست.بدین مقصود از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف بهره گیری شده می باشد و فرض ها به صورت زیر تنظیم شده می باشد.

توزیع متغیر مورد ارزیابی نرمال می باشد.H0

توزیع متغیر مورد ارزیابی نرمال نمی باشد.H1

درجدول4-2-1 نتایج ارزیابی نرمال بودن متغیرها به صورت زیر اختصار شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟