دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-3 احیاء کاتالیست

  احیا کاتا لیست توسط بخار سوپر هیت در جهت مخالف با جریان فرایندی انجام می گردد.

سازنده کاتالیست دمای مورد نیازبرای فاز احیا را مشخص می کند. دمای بخار نباید از دمای کاتالیست و تقریبا C°150  بیشتر گردد و شدت جریان برای حفظ بستر کاتالیست در دمایزC ْ 380 تا Cْ 400 ،در همه ی قسمتهای راکتور کنترل می گردد.

اتصالات زیر فراهم شده می باشد برای :

– تزریق نیتروژن در حین فاز گرمایی احیا(Regeneration )

– تزریق بخار در حین فاز عریان سازی (Stripping )

– تزریق هوا در حین فاز اشتعال  ( مقدار کمی هوا بایستی به جریان بخار برای نگهداشتن کاتالیست در دمای بالا تزریق گردد).

– هیدروژن در حین فاز احیا( Reduction ) کاتالیست

بعد از احیا، بخار توسط لوله ی مخلوط کردن بخار LP ، تحت دمای کنترل شده سرد میشود.

 توجه: این بسیار مهم می باشد و توجه گردد که سرد کردن بخار به روش مخلوط کردن نسبت به سرد کردن در مبدل ترجیح داده میشودزیرا با در نظر داشتن دمای بالای گاز، ممکن می باشد که باعث آسیب دیدن تیوب های مبدل گردد.

جریان بخار با دمای Cْ 200  به Knock-Out درام گاز های حاصل از احیا  راکتورها ( راه اندازی شده در فشار 0.05mbarg) فرستاده می گردد. جائیکه آب برای سرد کردن بخار تزریق مـــی‌گردد(D-412).

میعان/ آب حاصل برای تصفیه فرستاده می گردد.

آرایش مسیر های تزریق سیالات مختلف ( بخار، هوا، هیدرو کربن ها) بهره گیری شده در حین Regenration،Reduction  و مراحل سرد کردن بطریقی می باشد که همه خطرات از دست دادن عملیات از بین رفته می باشد. یعنی برای این مسیر ها از اسپولهایی بهره گیری می‌کنندکه قابل جابجایی هستند بدین معنی که برای تزریق یک سیال مسیر آن را متصل می کنند و پس از پایان کار آن را باز می کند واین باعث اجتناب از اشتباه می گردد، برای مثال تزریق همزمان هوا و هیدرو کربن غیر ممکن می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

شکل2-1.  فرایند بخش دی اتانایزر

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک