دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه اثرات ابعاد سرمایه فکری بر افزایش اندازه بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی استان اصفهان می باشد. روش انجام پژوهش حاضر به صورت توصیفی- همبستگی بوده می باشد و آزمون فرضیات با روش همبستگی و نرم‌افزار SPSS نسخه 19 صورت گرفته می باشد.  قلمرو مکانی این پژوهش شرکت ها و نمایندگی های بیمه خصوصی استان اصفهان در بازه ی زمانی بهار و تابستان 1392 می باشد که با در نظر داشتن حجم جامعه 600 نفری، 255 آزمودنی به روش تصادفی طبقه ای برای انجام تحلیل های آماری انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسش نامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس ساخته شده می باشد و پرسش نامه بازارگرایی که توسط نارور و اسلیتر ارائه شده می باشد ، هر دو مورد تایید قرار گرفتند.

نتایج پژوهش در دوبخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردید که در بخش آمار توصیفی ، اعضای نمونه آماری را بر حسب اندازه سن ، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و نوع شرکت به صورت کامل ذکر شدند و در بخش آمار استنباطی ، نتایج پژوهش با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که ارتباط مستقیمی بین ابعاد مختلف سرمایه فکری و بازارگرایی شرکت های بیمه هست و نیز آزمون های تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بعد مشتری سرمایه فکری از دیگر ابعاد سرمایه فکری میانگین بالاتری دارد. و در انتها بر اساس نتایج آزمون های آماری مذکور پیشنهاداتی به شرکت های خصوصی بیمه استان اصفهان و سایر ارگان های مشابه ارائه گردید.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، بازارگرایی ، بعد انسانی، بعد مشتری، بعد ساختاری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:  شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی :

  • شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه مشتری (ارتباط ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی