دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عملکرد، شناسایی اندازه اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در دانشکده شهید رجائی کاشان انجام شده می باشد.  سازما ن ها به مقصود نیل به اهداف خاصی ایجاد شده اند و اندازه موفقیت در نیل به اهداف سازمانی، با نحوه عملکرد نیروهای انسانی ارتباط مستقیم دارد. پس، فرایند ارزیابی که تحت عناوین تعیین ارزیابی شایستگی، ارزیابی عملکرد و نظایر آنها در تئوری و اقدام مطرح می گردد، مانند ابزارها و وسایل مؤثر مدیریت منابع انسانی می باشد که با اِعمال صحیح این ابزار، نه تنها هدف ها و مأموریت های سازمان با کارایی مطلوب تحقق می یابد، بلکه منافع واقعی کارکنان و جامعه نیز تامین می گردد. ارزیابی عملکرد، نه تنها اطلاعاتی معتبر و صحیح را در اختیار مدیران قرار می‌دهد بلکه اطلاعات مناسبی را در اختیار کارکنان نیز قرار می‌دهد، آنان را نسبت به عملکرد و رفتارهای شغلی خود آگاه می‌سازد و باعث می گردد تا به نقاط قوت و ضعف عملکرد خود پی ببرند. این اطلاعات، پایه مناسبی برای اصلاح و بهبود رفتارهای شغلی و رشد و پرورش شخصیت کارکنان خواهد بود. پس در آغاز به مطالعه ژرف ادبیات موضوع و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته گردید تا مبانی اولیه در تدوین پیش فرضهای لازم برای سنجش تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی فراهم آید.  سپس جهت کاربردی شدن پیش فرضها،مدل مفهومی وفرضیات پژوهش شکل گرفت. براین اساس انگیزش، رضایت، خلاقیت، آموزش،ماندگاری بربهسازی نیروی انسانی شناسائی شدند و به این ترتیب فرضیه ها ، تنظیم گردید.

با تنظیم فرضیه های پژوهش و شناسائی عوامل بنیادی موجد بسترهای بهبود وضعیت نیروی انسانی در دانشکده ، مقیاسی مرکب از بیست وسه سؤال تهیه و تنظیم گردید که به روش سرشماری بین کل جامعه آماری توزیع گردید.در فصل چهارم در بخش امار توصیفی به توصیف خصوصیات دموگرافیک پاسخگویان پرداخته و دربخش استنباطی ازآزمون های پیرسون ورگرسیون بهره گیری شده می باشد.

 

 

 

5-1.نتیجه گیری پژوهش

نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان در دو غالب کلی تقسیم بندی و ارائه نمود. نخست نتایج مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخگویان و دوم اطلاعات حاصل از داده های خام گردآوری شده پیرامون فرضیه های پژوهش. ویژگیهای عمومی جامعه آماری مورد پژوهش با بهره گیری از روشهای آمار توصیفی به صورت زیر بوده می باشد:

79 نفر از کل نمونه آماری مورد پژوهش مرد بوده اند که  76 در صد پاسخگویان را تشکیل داده اند و تنها  24 در صد پاسخگویان زن بوده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.اهداف پژوهش

-شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرآیند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های پژوهش

سوال اصلی

آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید