دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کارایی کانال های توزیع با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

چکیده                                    1

فصل اول:

1-1 مقدمه                                       3

1-2 اظهار مسئله                                                                               4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش                                                             6

1-4 اهداف اساسی پژوهش                                                                  7

1-5 سوالات پژوهش                                                                          8

1-6 نوع و روش پژوهش                                                                    8

1-7 روش گردآوری اطلاعات                                                            9

1-8 قلمرو پژوهش                                                                           9

1-9 تعریف واژگان کلیدی                                                                9

فصل دوم

2-1 مبانی نظری و پژوهشی                                                               12

2-1-1 تعریف توزیع و کانالهای توزیع                                                  13

2-1-2 اهمیت و کارکردهای کانالهای توزیع                                           15

2-1-3 الزامات و نیازمندیهای کانالهای توزیع                                         16

2-1-4 انواع کانالهای توزیع                                                               20

2-1-5 ساختار کانال توزیع محصولات مصرفی                                       21

2-1-6 ساختار کانال توزیع محصولات صنعتی                                        23

2-1-7 طراحی کانال توزیع                                                               24

2-1-8 مراحل طراحی کانالهای توزیع                                                   25

2-1-9 سازمان کانال توزیع                                                               27

2-1-10 شبکه توزیع عمده فروشی                                                     29

2-1-11 توزیع کالا از طریق شبکه شرکت‌های پخش                                30

2-1-12 شبکه های توزیع مستقل                                                       32

2-1-13 جریانهای شبکه توزیع                                                          34

2-1-14 انتخاب کانال توزیع با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها                  36

2-1-15 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه                                           37

2-1-16 تعریف تحلیل پوششی داده ها                                                38

2-1-17 مدل های تحلیل پوششی داده ها                                             39

2-1-18 تحلیل پوششی داده ها و محاسبه کارایی                                    41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-19 نتایج حاصل از به کارگیری ارزیابی به روش تحلیل پوششی داده ها    44

2-1-20 ارکان تصمیم گیری انتخاب کانال توزیع در تحلیل پوششی داده ها      45

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                      46

2-2-1 مطالعات انجام شده داخلی                                                      46

2-2-2 مطالعات انجام شده خارجی                                                    52

 

فصل سوم

3-1 مقدمه                                                                                  57

3-2 نوع پژوهش                                                                           57

3-3 جامعه و نمونه آماری                                                                58

3-4 روش گردآوری داده ها                                                             59

3-5 متغیرهای پژوهش                                                                     61

3-6 انتخاب مدل مناسب جهت اندازه گیری کارایی                                63

 

فصل چهارم

4-1 مقدمه                                                                                  67

4-2 مدل تحلیل پوششی داده ها                                                        68

4-3 مدل ارزیابی                                                                          70

4-3-1 مطالعه نتایج                                                                       70

4-3-2 مطالعه نتایج با مدل CCR-O                                                 73

4-3-3 مطالعه نتایج با مدل BCC-O                                                 75

4-4 مقایسه نتایج نمرات کارایی در مدل های BCC و CCR                    77

 

فصل پنجم

5-1 مقدمه                                                                                 81

5-2 اختصار پژوهش                                                                     82

5-3 نتایج پژوهشی و بحث                                                             84

5-4 محدودیت های پژوهش                                                            84

5-4-1 محدودیت های در اختیار محقق                                               86

5-4-2 محدودیت های خارج از اختیار محقق                                        86

5-5 مقایسه نتایج پژوهش با مطالعات قبلی                                             86

5-6 دستاوردهای کاربردی (علمی) پژوهشی                                          88

5-7 پیشنهادات                                                                             89

5-8 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی                                                   90

منابع                                    92

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش

برای بسیاری از شرکت‌ها، سیستم توزیع یک تصمیم اساسی برای ایجاد یک کسب و کار موفق می باشد. سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت فوق‌العاده مهم می باشد. حال با در نظر داشتن وجود انواع کانال‌های توزیع کوشش در مطالعه و ارزیابی کارایی آن‌ها و انتخاب کانال توزیع کارا در شرکت کرانه تجارت بین‌الملل جهت افزایش اندازه فروش و سهم بازار نمودیم. برای این مقصود شاخصه‌ای مهم جهت ارزیابی کارایی کانال‌های توزیع انتخاب سپس جهت مقایسه آن‌ها از روش تحلیل پوششی داده‌ها ( DEA ) بهره گیری خواهد گردید.