دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

عنوان                              شماره صفحه

جدول3-1. دسته بندی سیالات……………………………………………………………………………..50

جدول3-2. محدوده مربوط به دسته بندی موجودی سیال…………………………………………..50

(جدول 3-3). دسته بندی سطح مقطع تحت تاثیر……………………………………………………..52

(جدول 3-4) تبدیل زیرفاکتور ماژول فنی به دسته بندی احتمال………………………………..53

(جدول 3-5)  راهنمای روش لوپ بندی سیستم لوله کشی………………………………………64

(جدول 3-6 ). ارزیابی فاکتور دمایی…………………………………………………………………….67

(جدول 3-7) ارزیابی فشار………………………………………………………………………………….68

(جدول 3-8) : ریسک مقدار نشت اندازه سیال برای مایعات و سیالات اشتعال ناپذیر……69

(جدول 3-9) : فاکتور معیار ارزیابی تعمیر…………………………………………………………….71

(جدول شماره 3-10):  فاکتور قابلیت کارکرد……………………………………………………….72

(جدول 3-11). work sheet جهت تعیین احتمال خرابی از لحاظ کیفی……………….74

(جدول 2-12) فاکتور آسیب پذیری یا تخریب………………………………………………………77

(جدول 2-13) فاکتور بازرسی…………………………………………………………………………..78

(جدول 2-14) فاکتور وضعیت…………………………………………………………………………..80

(جدول 2-15) فاکتور فرایند…………………………………………………………………………….81

(جدول 3-16) فاکتور طراحی مکانیکی……………………………………………………………….83

(جدول 3-17) فاکتور تجربی ……………………………………………………………………………84

(جدول4-1) اطلاعات مورد نیاز، منبع استخراج آنها و اطلاعات مربوط بهD-406  ……94

(جدول4-2 )Data sheet مربوط به D-406…………………………………………………….97

 

عنوان                              شماره صفحه

(جدول 4-3). برنامه بازرسی D-406…………………………………………………………..99

(جدول 4-4). اعمال مدیریت کاهش ریسک جهت تغییر بازه زمانی

 بازرسی D-406 از 48 ماه به 72……………………………………………………………….100  

جدول 5-1  نتایج اندازه پیامد ازکار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه………………….104

جدول 5-2 راهنمای طبقه بندی پیامد ازکارافتادگی……………………………………….105

جدول5-3  نتایج اندازه احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه………………107

جدول5-4 جدول راهنمای احتمال ازکار افتادگی…………………………………………108

جدول 5-5  ماتریس ریسک مورد بهره گیری در فرآیند ارزیابی ریسک

واحد دی اتانایزر……………………………………………………………………………………110

جدول5-6  نتیجه ارزیابی ریسک تجهیزات مورد مطالعه………………………………..110

جدول 5-7 ارتباط بین سطح ریسک و گرید بازرسی…………………………………….112

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول5-8 ارزیابی زمان بازرسی بر اساس سطح ریسک و گرید

بازرسی تجهیزات مورد مطالعه………………………………………………………………….113

جدول 5-9 مکانیزمهای از کار افتادگی برای تجهیزات مورد مطالعه……………….114

جدول 5-10 مکانیزمهای از کار افتادگی برای7 لوپ لوله های مورد مطالعه……119

جدول5-11 ارزیابی ریسک تجهیزات PSV & TSV……………………………………124

جدول 5-12 ماتریس توزیع پراکندگی تجهیزات شناسایی شده

در واحد دی اتانایزر بر اساس سطح ریسک انها………………………………………..125

جدول5-13 طبقه بندی زمانی بازرسی تجهیزات براساس متد

مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک…………………………………………………………….126  


 

عنوان                              شماره صفحه

جدول5-14 جدول  برنامه بازرسی اختصاصی جهت کاهش ریسک

تجهیزات و انتقال زمان بازرسی از 2013 به 2015…………………………………..131

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                              شماره صفحه

(نمودار 3-1) گردش کار RBI…………………………………………………………………55

نمودار 5-1 توزیع ستونی تجهیزات بر اساس زمان بازرسی آنها…………………………..129

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                              شماره صفحه

شکل 3-1. طیف روش های RBI  ………………………………………………………………32

شکل3-2. ماتریس کیفی ریسک…………………………………………………………………….41

(شکل 3-3) : ماتریس ریسک نیمه کمی…………………………………………………………49

(شکل 3-4) : شماتیک ماتریس RBI…………………………………………………………….85

(شکل 3-5) : ارتباط بین درجه ریسک و سطح بازرسی…………………………………….88

(شکل 4-1) شماتیک نقشه فنی مربوط به D-406……………………………………………96

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک