دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 2-5-2 هیدروژناسیون استیلن  

هیدروژ ناسیون استیلن موجود در برشهای دوکربنه روی تمام جریان گاز بالا سری اتان زدا انجام می گردد. امتیاز افزایش تدریجی دما روی بسترکاتالیست این می باشد که یک بستر کافی می باشد.

استیلن به کیفیت مورد نظر می‌رسد بدون اینکه اتیلن هیدروژنه گردد( بدون افت اتیلن).

در واقع در حدود20% استیلن به اتیلن تبدیل می گردد.

سیستم راکتور هیدروژ ناسیون آدیاباتیک  ،بدلیل قابلیت ومسائل سرمایه ای انتخاب شده می باشد. مراحل( Arrangement ) اجازه می‌دهد که  Green-Oilهــای تولید شده در راکتورها از خوراک C2-Splitter جدا و همراه با جریان برگشتی به اتان زدا فرستاده گردد. آب تشکیل شده یا روغــــن با قی مانده در EthaneVaporiser  خارج می گردد.

دو راکتور R-401 A/B، یکی برای عملیات و دیگری برای احیاءیا Stand-by نصب شده اند.

برش های دوکربنه درE-423 مبدل Feed/Effulent (که جریانات آن جریان بالا سری و پائینی راکتور می‌باشند) ودر پیش گرم کن شماره یک هیدروژ ناسیون  C2مبدل E-424   با Quench- Water  پیش گرم می گردد. دمای ورودی راکتور توسط بخارLP پیش گرم کن  شـــــــماره دو هیدروژ ناسیون C2 (E-433)  که با  424 E-   بطور سری می باشد، کنترل می گردد. در خروجی راکتور، گازها آغاز توسط آب خنک کننده (CW ) (درE-425 ) و سپس در E-423 مبدل Feed/Effulent   سرد می گردد.

هیدروژن خالص از واحد PSA با جریان Off-Gas برای نگهداشتن مقدار CO در خوراک راکتوردر حدود 0.5 ppm برای بهبود کارایی کاتالیست مخلوط می گردد.

درحین Start-Up  یا در هنگام بهم خوردگی شرایط راکتور، گاز از E-425  می‌تواند تحت جریان کنترل شده به ورودی مرحله اول کمپر سور C-301 فرستاده گردد.

سیستم هیدروژناسیون برشهای دوکربنه توسط کنترل تبدیل مشخص شده، کنترل می گردد و یک سیستم Safety Interlock  دارد.

شدت جریان برشهای دوکربنه ومقدار استیلن موجود در آن در ورودی راکتور اندازه گیری می شوند وبه عنوان پارامترهای تبدیل بهره گیری می شوند. سیستم کنترل تبدیل ، شدت جریان تزریق هیدروژن را تنظیم می کند. یک High Temperature Switches فراهم شده می باشد. دو سطح دمایی هست:در دما های بالا در حدود (C ْ150  ( تزریق  هیدروژن قطع می گردد. در دمـــای خـــیلی بالا( Cْ 180) راکتور ایزوله می گردد و گــازهای موجود، فشار آن کاسته مــی‌گردد و به فلـر فرستاده می گردد.

By-Pass راکتور با شیر های جداکننده کننده (Isolation Valves) همراه با یک مسیر تخلیه Line) (Bleed  برای اجتناب از هر گونه آلودگی برشهای دوکربنه هیدروژنه با محصولات غیر- هیدروژنه ،مجهز شده می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک